Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/Skrytka

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2017

SIERPIEŃ

2017-08-10/XXXI/431

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

2017-08-10/XXXI/430

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
CZERWIEC

2017-06-29/XXX/429

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

2017-06-29/XXX/428

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2016.

2017-06-29/XXX/427

W sprawie Powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu.

2017-06-29/XXX/426

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Dobrowodzie.

2017-06-29/XXX/425

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kołaczkowicach.

2017-06-29/XXX/424

W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.

2017-06-29/XXX/423

W sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”

2017-06-29/XXX/422

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słabkowice na lata 2017-2023.

2017-06-29/XXX/421

W sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju.

2017-06-29/XXX/420

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

2017-06-29/XXX/419

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

2017-06-29/XXX/418

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.

2017-06-29/XXX/417

W sprawie utworzenia w oświatowej jednostce budżetowej prowadzonej przez gminę Busko-Zdrój wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia.

2017-06-29/XXX/416

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.

2017-06-29/XXX/415

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

2017-06-29/XXX/414

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2017–2034.

2017-06-29/XXX/413

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

2017-06-29/XXX/412

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2016 rok
MAJ

2017-05-25/XXIX/411

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.

2017-05-25/XXIX/410

W sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

2017-05-25/XXIX/409

W sprawie zasad i trybu korzystania ze Zbiornika Retencyjno - Rekreacyjnego w Radzanowie, położonego w gminie Busko-Zdrój.

2017-05-25/XXIX/408

W sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo - Rekreacyjnego zwanego potocznie - "Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego.

2017-05-25/XXIX/407

W sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Rekreacyjnego - "Staw Niemiecki", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego.

2017-05-25/XXIX/406

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świetokrzyskiego poprzez coroczne bieżące utrzymanie chodnika wybudowanego w ramach zadania realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie pn. "Przebudowa DW 973 Busko-Zdrój - Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budową chodnika"

2017-05-25/XXIX/405

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.

2017-05-25/XXIX/404

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy.

2017-05-25/XXIX/403

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy.

2017-05-25/XXIX/402

W sprawie ustalenia oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta Busko-Zdrój.

2017-05-25/XXIX/401

W sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości.

2017-05-25/XXIX/400

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

2017-05-25/XXIX/399

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju obowiązujących na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój

2017-05-25/XXIX/398

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój.

2017-05-25/XXIX/397

W sprawie zmiany nazwy osiedla Świerczewskiego w Busku-Zdroju na osiedle Orła Białego.

2017-05-25/XXIX/396

W sprawie zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na ulicę Lawendową w Busku-Zdroju.

2017-05-25/XXIX/395

W sprawie zmiany nazwy ulicy 12 Stycznia na ulicę Parkową w Busku-Zdroju.

2017-05-25/XXIX/394

W sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Wesołą w Busku-Zdroju.

2017-05-25/XXIX/393

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

2017-05-25/XXIX/392

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2017 – 2034.
KWIECIEŃ

2017-04-27/XXVIII/391

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/261/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2016r.w sprawie ustalenia wysokości, zasad obliczania i wypłacania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój.

2017-04-27/XXVIII/390

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój.

2017-04-27/XXVIII/389

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój.

2017-04-27/XXVIII/388

W sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój.

2017-04-27/XXVIII/387

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego.

2017-04-27/XXVIII/386

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

2017-04-27/XXVIII/385

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko - Zdrój.

2017-04-27/XXVIII/384

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich.

2017-04-27/XXVIII/383

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider".

2017-04-27/XXVIII/382

W sprawie udzielenia przez Gminę Busko – Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz "Klasyka w Kurorcie".

2017-04-27/XXVIII/381

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.
MARZEC

2017-03-23/XXVII/380

W sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

2017-03-23/XXVII/379

W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

2017-03-23/XXVII/378

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2017-03-23/XXVII/377

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.

2017-03-23/XXVII/376

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.

2017-03-23/XXVII/375

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2017 rok".

2017-03-23/XXVII/374

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.

2017-03-23/XXVII/373

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

2017-03-23/XXVII/372

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.

2017-03-23/XXVII/371

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok.

2017-03-23/XXVII/370

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2034.
LUTY

2017-02-23/XXVI/369

W sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców dotyczącego budowy stacji telefonii komórkowej ,,55516_BuskoZdrój'' na działce nr 31 w obrębie 08 miasta Busko-Zdrój

2017-02-23/XXVI/368

Przyjmująca stanowisko w sprawie zakwalifikowania Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju do sieci szpitali

2017-02-23/XXVI/367

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020

2017-02-23/XXVI/366

W sprawie uchwalenia zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

2017-02-23/XXVI/365

W sprawie przyjęcia Planu Działania dla obszarów bazujących na potencjałach endogenicznych Gminy Busko-Zdrój

2017-02-23/XXVI/364

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017–2021

2017-02-23/XXVI/363

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2005r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

2017-02-23/XXVI/362

W sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój

2017-02-23/XXVI/361

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Busko-Zdrój na lata 2017–2021

2017-02-23/XXVI/360

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój

2017-02-23/XXVI/359

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój

2017-02-23/XXVI/358

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój

2017-02-23/XXVI/357

W sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

2017-02-23/XXVI/356

W sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

2017-02-23/XXVI/355

W sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

2017-02-23/XXVI/354

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

2017-02-23/XXVI/353

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

2017-02-23/XXVI/352

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

2017-02-23/XXVI/351

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury

2017-02-23/XXVI/350

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

2017-02-23/XXVI/349

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

2017-02-23/XXVI/348

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017rok

2017-02-09/XXV/347

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego