Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWnioski - "Rodzina 500+"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczyna wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia  wychowawczego na nowy okres zasiłkowy tj. 2017/2018

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w pokoju nr 1i 4 w siedzibie MGOPS ul. Kościuszki 2a

Do pobrania wniosek wraz z załącznikami:

tel. 41 370 51 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opłaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju

Lp. Rodzaj opłat Kwota
1. Opłaty skarbowe:  
  zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 21,00 zł.
  zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego 17,00 zł.
  poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony 5,00 zł.
  pełny odpis przetwarzanych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 17,00 zł.
  wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia,koncesje) lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia,koncesje) 24,00 zł.
  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107,00zł.
  przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56,00 zł.
  wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00zł.
  wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28,00zł.
  odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22,00zł.
  odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33,00zł.
  sporządzenie aktu małżeństwa 84,00zł.
  decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37,00zł.
  spisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50,00zł.
  pozostałe zaświadczenia 17,00zł.
2. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. 31,00zł.
3. Opłata od posiadania psa. 36,00zł. na rok
4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość :  
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 7,00zł.
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości 6,00zł.
  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi nieselektywnie 12,00zł.

Opłata od posiadania psów

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami), Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, terminów płatności oraz zasad jej poboru.

Uchwała podatkowa:

Uchwała Nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta i Gminyw Busko-Zdrój
w poniedziałek od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 tel. (41-370 52 00)

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie (Druk Nr 1 lub Druk Nr 2)

Formularze do pobrania:
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr. 3):
Druk Nr 1 – Oświadczenie dotyczące powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów.
Druk Nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty od posiadania psów.

Termin płatności opłaty:
Opłatę uiszcza się bez wezwania do 31 marca każdego roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój w kasie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju ul. Stefana Batorego 1A
Nr : 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Obowiązek ten powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku nieopłacenia należności w przewidzianym w uchwale terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nami na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodawych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- pod warunkiem wzajemności.
  2. Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
    2a. Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepsów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.
  3. Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa.
  4. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie wiącej niż dwóch psów.

Wydział Organizacyjno - Administracyjny (OA)

Pok. 42 

Wniosek wolny od opłaty skarbowej [ pdf ]. 
Oświadczenie o niekaralności [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej [ pdf ].

Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (symbol RSID)

Pok. 36, 38 

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie drogi (ulicy) gminnej [ pdf ].

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych (BUŚ)

Pok. 17, 18

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek dotyczący przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości [ pdf] [ docx ].
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego i studium [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia [ pdf ] [ doc ].

Wniosek - zalesienie [ pdf ].
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ][ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ pdf ].

Wydział Finansowo - Budżetowy (FB)

Referat do spraw podatków i opłat

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].

Pok. 31

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1A [ pdf ].

Pok. 30

Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z załącznikami [ pdf ].
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku rolnego(osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku leśnego (osoby fizyczne) [ pdf ].
Deklaracja w sprawie podatku rolnego (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja do podatku leśnego (osoby prawne) [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym [ pdf ].
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ pdf ].

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKNŚR)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego [ pdf ].
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
Wniosek o sprzedaż zajmowanego mieszkania [ pdf ].
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

Więcej...

Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej (OPIS)

Wniosek w sprawie zwolnienia z wnoszenia opłaty za korzystanie z gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej [ pdf ].
Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w [ pdf ] [ doc ].

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobie nieubezpieczonej.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ]. 
Wzór-świadczeniobiorca [ pdf ].
Wzór-świadczeniodawca [ pdf ]. 

Wniosek przystąpienia do programu Buska Karta Seniora [ pdf ].
Oświadczenie o rezygnacji z programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

-------------------------------------------------------------------------

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Instrukcja wypelnienia tabeli w czesci D formularza informacji przedstawianych [ pdf ].
Oświadczenie dot. sprawozdan finansowych [ pdf ].
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pdf ].
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ pdf ].
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem [ pdf ].
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ].
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego [ pdf ].
Zaświadczenie o pomocy de minimis [ xlsx ] [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis [ xlsx ] [ pdf ].

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Pok. 21 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / * aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu /* [ pdf ].

Referat Spraw Obywatelskich (USC)

Pok. 2

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [ pdf ].
Pełnomocnictwo do pobrania zaświadczenia z rejestru mieszkańców [ pdf ].
Poświadczenie zameldowania [ pdf ].
Upoważnienie do zameldowania i nadania numeru pesel [ pdf ].
Wniosek o przyjazd pracownika umig w celu złożenia wniosku o dowód osobisty [ pdf ].
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych z: rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru pesel [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych [ pdf ].
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej [ pdf ].
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy [ pdf ].

Pok. 5

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej. 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 [ pdf ].
Formularz CEIDG-1 [ pdf ].
Załącznik CEIDG-MW [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RD [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RB [ pdf ].
Załącznik CEIDG-SC [ pdf ].
Załącznik CEIDG-PN [ pdf ].
Załącznik CEIDG-POPR [ pdf ].

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Zgłoszenie do ewidencji "obiektów innych" obiekty świadczące usługi hotelarskie [ pdf ].
Pełnomocnictwo [ pdf ].