Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju


Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWnioski - "Rodzina 500+"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje , że  od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczyna wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wnioski będą wydawane i przyjmowane w pokoju nr 4 w siedzibie MGOPS ul. Kościuszki 2a

tel. 41 370 51 39 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Informujemy, iż Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach uruchomił specjalną infolinię dla adresatów świadczenia czynną  w godz. 7.30-15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami  telefonów  41 342 16 35 oraz 41 342 12 05.

Ponadto możliwe jest zadawanie pytań drogą mail-ową na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze wraz z wzorem wniosku i zaświadczeń

Do pobrania:

Informujemy również, że od dnia 21 marca 2016 roku wnioski w Programie "Rodzina 500 plus" dostępne będą dodatkowo w poniższych placówkach:
 
1) Szkoła Podstawowa w Dobrowodzie
2) Szkoła Podstawowa w Kołaczkowicach
3) Szkoła Podstawowa w Siesławicach
4) Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu
5) Zespół Placówek Oświatowych w Zbludowicach
6) Zespół Placówek Oświatowych w Podgajach
7) Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
8) Ośrodek Zdrowia w Szczaworyżu
9) Świetlica Wielopokoleniowa na os. Orła Białego
10) Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Opłaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju

Lp. Rodzaj opłat Kwota
1. Opłaty skarbowe:
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 21,00 zł.
zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego 17,00 zł.
poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony 5,00 zł.
pełny odpis przetwarzanych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 17,00 zł.
wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia,koncesje) lub przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia,koncesje) 24,00 zł.
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 107,00zł.
przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby 56,00 zł.
wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00zł.
wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28,00zł.
odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22,00zł.
odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33,00zł.
sporządzenie aktu małżeństwa 84,00zł.
decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37,00zł.
spisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50,00zł.
pozostałe zaświadczenia 17,00zł.
2. Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. 31,00zł.
3. Opłata od posiadania psa. 36,00zł. na rok
4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość :
selektywne 5,00zł.
zmieszane 10,00zł.

 

Opłaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju [ pdf ].

Wydział Organizacyjno - Administracyjny (OA)

Pok. 42 

Wniosek wolny od opłaty skarbowej [ pdf ]. 
Oświadczenie o niekaralności [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej [ pdf ].

Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (symbol RSID)

Pok. 36, 38 

Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub obiektów budowlanych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi gminnej [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy [ pdf ].
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie drogi (ulicy) gminnej [ pdf ].

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych (BUŚ)

Pok. 17, 18

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek dotyczący przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości [ pdf] [ docx ].
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego i studium [ pdf ] [ doc ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia [ pdf ] [ doc ].

Wniosek - zalesienie [ pdf ].
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [ pdf ][ docx ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego, lub jego części, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [ pdf ].

Wydział Finansowo - Budżetowy (FB)

Referat do spraw podatków i opłat

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wersja edytowalna [ pdf ].

Pok. 32

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzającego stan zaległości [ pdf ].
Wniosek o zwrot nadpłaty [ pdf ].
Podanie o przeksięgowanie [ pdf ].

Pok. 31

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1A [ pdf ].

Pok. 30

Wniosek o poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z załącznikami [ pdf ].
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku rolnego(osoby fizyczne) [ pdf ].
Informacja do podatku leśnego (osoby fizyczne) [ pdf ].
Deklaracja w sprawie podatku rolnego od gruntów osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółki nie posiadające sobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (osoby prawne) [ pdf ].
Deklaracja do podatku leśnego (osoby prawne) [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym [ pdf ].
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [ pdf ].

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (GKNŚR)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego [ pdf ].
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
Wniosek o sprzedaż zajmowanego mieszkania [ pdf ].
Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu [ pdf ].
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji środowiskowej [ pdf ].

Więcej...

Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej (OPIS)

Wniosek w sprawie zwolnienia z wnoszenia opłaty za korzystanie z gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej [ pdf ].
Wniosek o Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w [ pdf ] [ doc ].

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobie nieubezpieczonej.

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela [ pdf ]. 
Wzór-świadczeniobiorca [ pdf ].
Wzór-świadczeniodawca [ pdf ]. 

Wniosek przystąpienia do programu Buska Karta Seniora [ pdf ].
Oświadczenie o rezygnacji z programu Buska Karta Seniora [ pdf ].

-------------------------------------------------------------------------

Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Instrukcja wypelnienia tabeli w czesci D formularza informacji przedstawianych [ pdf ].
Oświadczenie dot. sprawozdan finansowych [ pdf ].
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis [ pdf ].
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [ pdf ].
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem [ pdf ].
Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników [ pdf ].
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego [ pdf ].
Zaświadczenie o pomocy de minimis [ xlsx ] [ pdf ].
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis [ xlsx ] [ pdf ].

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Pok. 21 

Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / * aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu /* [ pdf ].

Referat Spraw Obywatelskich (USC)

Pok. 2

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [ pdf ].
Pełnomocnictwo do pobrania zaświadczenia z rejestru mieszkańców [ pdf ].
Poświadczenie zameldowania [ pdf ].
Upoważnienie do zameldowania i nadania numeru pesel [ pdf ].
Wniosek o przyjazd pracownika umig w celu złożenia wniosku o dowód osobisty [ pdf ].
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych z: rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru pesel [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych [ pdf ].
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej [ pdf ].
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy [ pdf ].

Pok. 5

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej. 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 [ pdf ].
Formularz CEIDG-1 [ pdf ].
Załącznik CEIDG-MW [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RD [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RB [ pdf ].
Załącznik CEIDG-SC [ pdf ].
Załącznik CEIDG-PN [ pdf ].
Załącznik CEIDG-POPR [ pdf ].

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Zgłoszenie do ewidencji "obiektów innych" obiekty świadczące usługi hotelarskie [ pdf ].
Pełnomocnictwo [ pdf ].