Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Poziom odzysku i recyklingu

Obowiązki gminy w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

- w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

- w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiamy wymagane poziomy osiągnięte w gminie Busko-Zdrój w 2015 roku.

Nazwa wskaźnika 2015 rok Wymagany do osiągnięcia poziom w 2015 roku
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 39,23% Nie więcej niż 50%
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 17,60% Powyżej 16%
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100% Powyżej 40%