Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Starosty Buskiego: AB.6740.15.1.2017

Obwieszczenie Starosty Buskiego: AB.6740.15.1.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.10.2017

Busko-Zdrój, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. gruntu 267, 268, 955, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276/1, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 895, 894, 283/1, 284/1 położonych w sołectwie Żerniki Górne gm. Busko-Zdrój oraz na działce ozn. nr ewid. gruntu 1974/2 położonej w sołectwie Widuchowa gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.2.2017

Busko-Zdrój, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 mm PN 0,5MPa na działkach ozn. nr ewid. gruntu 62/8, 65 położonych w sołectwie Elżbiecin gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.16.2017

Busko-Zdrój, 18 kwietnia 2017r.

Znak: BUŚ.6733.16.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 110/1 i 109 położonych w Busku-Zdroju obręb 5 przy ul. Objazdowej.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały Nr XXVII/377/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

  1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w pokoju nr 36c, w godzinach pracy Urzędu;
  2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Busko-Zdrój (w zakładce Ogłoszenia) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (link do strony: http://www.umig.busko.pl/cms/rewitalizacja-miasta/gpr-2015-2025.html)

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXVII/377/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 wraz Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.
  2. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  3. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025.
  4. Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.13.2017

Busko-Zdrój, 10 kwietnia 2017 r

Znak: BUŚ.6733.13.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) zawiadamiam strony, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 158/28, 157/1, 24/2, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/3, 69/4, 68, 67, 66, 65, 64, 1216 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja na temat wyników zasięgnięcia opinii w przedmiocie zmiany nazw ulic/osiedla w Busku-Zdroju.

Informacja
na temat wyników zasięgnięcia opinii w przedmiocie zmiany nazw ulic/osiedla w Busku-Zdroju.

W dniach 03-06. 04. 2017 roku odbyły się spotkania konsultacyjne na których uprawnieni wyrażali opinię co do zaproponowanych nowych nazw ulic mających obecnie nazwy: ul. Armii Ludowej, ul. Gwardii Ludowej, ul. 12 Stycznia oraz osiedla Świerczewskiego.

Wyniki głosowania:

Lp. Obecna nazwa ulicy/osiedla Nazwa proponowana ulicy/osiedla Ilość oddanych głosów ważnych
1 Armii Ludowej Jesionowa 3
Lawendowa 7
Brzoskwiniowa 0
2 Gwardii Ludowej Wesoła 7
mjr Henryka Dobrzyńskiego-Hubala 1
Owocowa 2
3 12 Stycznia Parkowa 12
Eugeniusza Budzyńskiego 0
Hugona Kołłątaja 0
4 Świerczewskiego Jana III Sobieskiego 28
Orła Białego 79
gen. Stanisława Maczka 5

Dokumenty do pobrania:
Informacja [ pdf ].
Protokół z przebiegu zasięgnięcia opinii w przedmiocie zmiany nazw ulic/osiedla w Busku-Zdroju [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A", oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A" , oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/21 obr. 13 o powierzchni 0,4064 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.2 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Więcej...