Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Nabór na stanowisko nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁACZKOWICACH

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Wymiar czasu: 2/18
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2017r. do 31.08.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciel doradztwa zawodowego w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁACZKOWICACH

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel doradztwa zawodowego

Stanowisko: nauczyciel doradztwa zawodowego
Wymiar czasu: 0.25/18
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2017r. do 31.08.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciela chemii w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach.

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁACZKOWICACH

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel chemii

Stanowisko: nauczyciel chemii
Wymiar czasu: 2/18
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: czas określony od 01.09.2017r. do 31.08.2018r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciela j.polskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu.

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SZAŃCU

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela

Stanowisko: Nauczyciel języka polskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu
Wymiar czasu: 5 godzin tygodniowo
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Nabór na stanowisko nauczyciela chemii w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu.

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SZAŃCU

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela

Stanowisko: Nauczyciel chemii w Zespole Placówek Oświatowych w Szańcu
Wymiar czasu: 2 godziny tygodniowo
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.22.2017

Busko-Zdrój, 27 czerwca 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.22.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 158/28, 157/1, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69/3, 69/4, 68, 67, 66, 65, 64, 1216 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.26.2017

Busko-Zdrój, 23 czerwca 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.26.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
zawiadamiam,

iż na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik Pan Artur Wieloch, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, na działkach ozn. nr ew. 205, 249, 212, 211 położonych w sołectwie Budzyń gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 556, 592 położonych w sołectwie Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Handlowo-usługowego „LOTOS"

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Handlowo-usługowego „LOTOS"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Busku-Zdroju
z dnia 20.06.2017 roku

w sprawie wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki [ pdf ].

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Handlowo-usługowego „LOTOS"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Busku-Zdroju
z dnia 20.06.2017 roku

w sprawie wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki [ pdf ].