Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.4.2017

Busko-Zdrój, 20 stycznia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agata Woźniak ul. Przemysłowa 4 28-400 Pińczów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, linii średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 31/3, 31/7, 31/8, 30/1, 30/2, 36/1, 37, 29/7, 28/10, 222, 27/2, 26/5, 43, 202/2, 221, 219, 202/1, 44/2, 45/7, 45/3, 46/3, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1, 49/1, 50, 51, 52, 53/2, 53/1, 19/9, 18, 36/2 położonych w sołectwie Las Winiarski gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.48.2016

Busko-Zdrój, 20 stycznia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.48.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek z dnia 15 grudnia 2016 r., uzupełniony w dniu 18 stycznia 2017 r., złożony przez T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Łukasz Gałka – SEMIX ul. Nakielska 12/1 42-600 Tarnowskie Góry zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej „55516_BuskoZdrój" w skład której wejdzie: wieża stalowa o podstawie trójkąta, rama stalowa wraz z urządzeniami, okablowanie techniczne łączące anteny z urządzeniami na ramie, system antenowy składający się z sześciu anten sektorowych oraz jednej anteny radioliniowej, zainstalowany na wieży, droga wewnętrzna, na działce ozn. nr ewid. gruntu 31 położonej w Busku-Zdroju, obręb 08.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BUSKU-ZDROJU ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Bibliotekarz.

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BUSKU-ZDROJU
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Stanowisko: Bibliotekarz
Wymiar czasu: ½ etatu
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie z załącznikami [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.47.2016

Busko-Zdrój, 20 stycznia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.47.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. gr. 40/18, 116/17, 116/18, 40/41 położonych w Busku-Zdroju os. Generała Andersa (obręb 10).

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [pdf].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.46.2016

Busko-Zdrój, 20 stycznia 2016 r.

Znak: BUŚ.6733.46.2016

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju ul. Łagiewnicka 25 28-100 Busko-Zdrój, zostały zebrane dowody i materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce ozn. nr ewid. gr. 40/31 położonej w Busku-Zdroju os. Generała Andersa (obręb 10).

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godz. pracy tut. Urzędu, i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

konsultacje społeczne: Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19.01.2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”.

Instrumentem służącym temu, aby powstający dokument był w jak największym stopniu zgodny z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju jest Prognoza oddziaływania na środowisko. Prognoza analizuje i ocenia stopień i sposób uwzględnienia w „Założeniach…” aspektów środowiskowych, wpływ na środowisko realizacji założeń projektowanego dokumentu, właściwy sposób ochrony środowiska, a także określa sposoby i skuteczność zminimalizowania lub zrekompensowania negatywnych oddziaływań. Po dokonaniu analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.330.2016.EC z dnia 5 grudnia 2016 r.) oraz Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (opinia sanitarna znak: NZ.9022.5.254.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.), przedstawili pozytywną opinię do projektu dokumentu oraz Prognozy.

W ramach prowadzonej procedury ogłasza się konsultacje społeczne, które będą trwały w dniach od 19.01.2017 r. do 17.02.2017 r. W podanym terminie można zapoznać się z projektem „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032”.
Projekt Planu wraz z formularzem konsultacji, dostępny jest na stronie www.umig.busko.pl, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 9, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa, pok. 36c. Dokumenty są do wglądu w czasie pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazywać:
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (skan wypełnionego i podpisanego formularza),
•    w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Uwagi i wnioski z datą wpływu po dniu 17 lutego 2017 r. nie będą uwzględniane. Nieprzedstawienie uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa ich wyrażenia.

Kopiowanie, przetwarzanie, skanowanie i zapisywanie całości lub fragmentów niniejszego opracowania wymaga podania nazwy dokumentu oraz jego autora: IGO Sp. z o.o. Sp. k. z Katowic.

Dokument źródłowy do pobrania [pdf]
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032 [pdf]
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Busko-Zdrój do roku 2032 [pdf]
Formularz  zgłoszenia  opinii/uwag [pdf][doc]

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [pdf]

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025 [pdf]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.40.2016

Busko-Zdrój, 17 stycznia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.40.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2017 roku została wydana decyzja znak: BUŚ.6733.40.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ozn. nr ewid. gr. 743, 824, 1807, 823 położonych w sołectwie Kotki gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 528/1, 800/1, 811 położonych w sołectwie Janina gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].