Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.54.2017

Busko-Zdrój, 13 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.54.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN, sieci napowietrznej SN, sieci kablowej nN wraz ze złączami, na działkach ozn. nr ewid. 709/2, 710, 711, 712, 713/3, 713/4, 714/1, 714/2, 716, 99/6, 390, 391 położonych na terenie sołectwa Owczary gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 14 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.53.2017

Busko-Zdrój, 12 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.53.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach ozn. nr ewid. 602 i 603 położonych na terenie sołectwa Palonki gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego: SPN.III.7820.1.32.2017

Obwieszczenie strona 1 Obwieszczenie strona 2 Obwieszczenie strona 3 Obwieszczenie strona 4

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.61.2017

Busko-Zdrój, 11 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.61.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 876, 24/1, 24/2, 23, 1169, 158/28, 75, 157/1, 158/21, 158/23, 158/20, 158/24, 158/19, 158/25, 158/18, 158/26, 158/17, 158/9, 158/16, 158/10, 158/15, 158/11, 158/14, 158/12, 158/5, 158/6, 158/7, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 1219, 1220, 168/1, 168/2, 169, 170/2, 170/1, 170/3, 171, 172, 173/7, 173/8, 174/1, 174/2, 175, 176, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/3, 179, 183, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 188, 189, 190, 191, 192, 193/1, 193/2, 194/1, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 202/1, 202/2, 203, 204, 144, 143/4, 143/3, 143/1, 142, 157/2, 141, 140, 139, 138/2, 138/3, 137/3, 136, 135, 134, 133, 132, 131/1, 130/1, 129, 128, 127, 126, 125/2, 125/1, 123, 122, 121, 120, 119, 118. 117, 116/2, 116/1, 115, 114, 113/2, 113/1, 112, 111/1, 110, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 1238/2, 1238/1, 95, 94, 93/2, 93/1, 77/6, 77/5, 77/3, 77/4, 76/2, 76/4, 76/3 położonych w Mikułowicach gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i UwarunkowańŚrodowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

OGŁOSZENIE
z dnia 8 grudnia 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 roku

Wsparcie zadań publicznych w zakresie:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Przeciwdziałania narkomanii.

Wykaz zadań oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia".

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, III piętro, pokój nr 44, tel. (41) 370-52-37, 81 lub 07 w godz. od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [ pdf ].
Wzór oferty [ docx ].
Wzór sprawozdania częściowego końcowego [ docx ].

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Busko-Zdrój 2017.12.07

Znak:GKNŚR.6845.334.1.2017

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz wywieszony jest od dnia 11.12.2017r. do dnia 02.01.2018r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.48.2017

Busko-Zdrój, dnia 7 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.48.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 7 grudnia 2017 roku wydana została decyzja nr 48/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. 1619, 1620, 638, 643/1, 644, 654/2, 658, 659, 660, 661 położonych na terenie sołectwa Widuchowa gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 8 grudnia 2017 roku do dnia 21 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.60.2017

Busko- Zdrój, 2017.12.06

Znak: BUŚ.6733.60.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o098 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1257)

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.12.06 na wniosek z dnia 2017.12.04 Artura Wielocha ul. Przemysłowa nr 15a , 28-100 Busko-Zdrój działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska nr 21A , 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN 15KV, stacji transformatorowej napowietrzanej SN/nN 15/04 kV, linii napowietrznej i kablowej nN 04 kV na działkach nr ewid. 76,77/1,77/2,77/3,78,185,490,491/1, 491/2,491/3,491/4 i 983 położonych w Młynach.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].