Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.17.2017

Busko-Zdrój, 22 maja 2017r.

Znak: BUŚ.6733.17.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach ozn. nr. ewid. gr. 497 i 529 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.20.2017

Busko-Zdrój, 22 maja 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.20.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna, w imieniu której działa pełnomocnik Sławomir Skrobisz, ul. Gajowa 35, 26-080 Mniów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN, sieci kablowej niskiego napięcia nn, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn oraz bramki stacyjnej średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 386/1, 386/2, 354, 360, 359/1, 385/1, 385/2, 388, 387, 591/1, 359/2 położonych w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.21.2017

Busko-Zdrój, 18 maja 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.21.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce ozn. nr ewid. 794/1 położonej w sołectwie Łagiewniki gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.16.2017

Busko-Zdrój, 15 maja 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.16.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 110/1 i 109 położonych w Busku-Zdroju obręb 5 przy ul. Objazdowej.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.12.2017

Busko-Zdrój, dnia 12 maja 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 316/1, 251/3, 251/4, 251/5, 252/2, 253, 254, 315/6, 140, 139/6, 127/2 położonych w Busku-Zdroju obręb 03.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.19.2017

Busko-Zdrój, 12 maja 2017

Znak: BUŚ.6733.19.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko – Zdrój, w dniu 27.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie preizolowanej sieci ciepłowniczej na działkach ozn. nr ewid. gr. 40/3, 40/45, 40/35, 40/37, 40/38, 40/39, 40/23, 116/5, 116/11, 116/16, 116/6, 116/12, 116/7, 116/10, 116/3, 112/64 położonych w Busku – Zdroju (obr. 10).

W dniu 12.05.2017 r. do tut. organu wpłynęło pismo o rozszerzenie zakresu w/w przedsięwzięcia o działki ozn. nr ewid. gr. 40/18 oraz 40/31 położone w Busku – Zdroju (obr. 10).

W związku z powyższym informuje się, iż w/w przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ozn. nr ewid. gr. 40/3, 40/45, 40/35, 40/37, 40/38, 40/39, 40/23, 116/5, 116/11, 116/16, 116/6, 116/12, 116/7, 116/10, 116/3, 112/64, 40/18, 40/31 położone w Busku – Zdroju (obr.10).

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6840.19.2017

Busko-Zdrój 2017-04-26

Znak:GKNŚR.6840.19.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1 a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju w rejonie ul. Żeromskiego, oznaczona w ewidencji gruntów nr 130/5 obr. 06 o powierzchni 0,0102 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój, nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako: zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich, natomiast jest przedmiotem umowy dzierżawy.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju w rejonie ul. Żeromskiego, oznaczona w ewidencji gruntów nr 114/5 obr. 06 o powierzchni 0,0126 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00037336/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój, nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, oznaczonym jako: zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich, natomiast jest przedmiotem umowy dzierżawy.

2. Sprzedaż nieruchomości nr 130/5 nastąpi w trybie bezprzetargowym, natomiast sprzedaż nieruchomości nr 114/5 nastąpi w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 do składania w terminie do 9 czerwca 2017r. wniosków o nabycie w/w nieruchomości.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości ustalone zostały w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą:
- dz. nr 130/5 - 11 500,00 zł
- dz. nr 114/5 - 14 000,00 zł
Cena wywoławcza brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

4. Cena nieruchomości płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie oraz na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój,

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 14 tel. 041 370 52 52 lub pok. nr 15 tel. 041 370 52 48.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.19.2017

Busko-Zdrój, 10 maja 2017r.

Znak: BUŚ.6733.19.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie", os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko - Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie preizolowanej sieci ciepłowniczej na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 40/3, 40/45, 40/35, 40/37, 40/38, 40/39, 40/23, 116/5, 116/11, 116/16, 116/6, 116/12, 116/7, 116/10, 116/3, 112/64 położonych w Busku – Zdroju (obr. 10).

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny. Zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].