Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.62.2017

Busko-Zdrój, dnia 21 lutego 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.62.2017

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 21 lutego 2018 roku wydana została Decyzja nr 62/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na działce ozn. nr ewid. 15/2 położonej w Broninie gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22 lutego 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 29-30, położonego w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, 2018.02.20

Znak:GKNŚR.6845.29.2018 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 29-30, położonego w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 08 marca 2018 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2018 roku.

OGŁOSZENIE
z dnia 16 lutego 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ogłasza
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2018 roku

Wsparcie zadań publicznych w zakresie:

  1. Turystyki i krajoznawstwa
  2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia".

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, III piętro, pokój nr 47, tel. (41) 370-52-09 lub tel. (41) 370-52-31 w godz. od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 marca 2018 r. o godz. 16:00.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich + Regulamin [ pdf ].
Wzór oferty pdf ] [ docx ].
Wzór sprawozdania częściowego końcowego [ pdf ] [ docx ].

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.32.2017

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 13-02-2018

Znak: SPN.III.7820.1.32.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)

Wojewoda Świętokrzyski
podaje do publicznej wiadomości,

iż w dniu 13.02.2018r., wydał decyzję Nr 2/18, znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Zapoznanie z decyzją nie jest obowiązkowe.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Robert Wzorek
Dyrektor
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.7820.1.32.2017SPN.III.7820.1.32.2017

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 13-02-2018

Znak: SPN.III.7820.1.32.2017SPN.III.7820.1.32.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1496 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, została wydana decyzja Nr 2/18 z dnia 13.02.2018r., znak: SPN.III.7820.1.32.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Zbludowice o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 wraz budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innych dróg publicznych na terenie gminy Busko-Zdrój w powiecie buskim.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia...

Znak:GKNŚR.6840.6.2018

Busko-Zdrój 2018.02.12

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczone są wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia.

Wykaz wywieszony jest od dnia 09.02.2018r. do dnia 09.03.2018r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2009 z dnia 27.02.2009r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].