Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.2.2017

Busko-Zdrój, 22 marca 2017r.

Znak: BUŚ.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) zawiadamiam strony, że w dniu 22 marca 2017 r. wydane zostało postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 mm PN 0,5MPa na działkach ozn. nr ewid. gruntu 62/8 i 65 położonych w sołectwie Elżbiecin gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Znak: GKN. 6810.4.2.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiani, że z urzędu wszczęte zo-stało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działki gruntu położonej w gminie Busko-Zdrój w obrębie Służów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 199 o po¬wierzchni 0.29 ha, za mienie gromadzkie.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w w/w sprawie przygotowany został mate¬riał dowodowy do wydania stosownej decyzji.

Strony, na każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebra-nym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodat-kowe wyjaśnienia.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 370-50-62.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko w Buskim Samorządowym Centrum Kultury

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury informuje, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku - Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko - Zdrój do zatrudnienia na Stanowisko ds. inicjatyw lokalnych został wybrany Pan Daniel Piotrowski.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.35.2016

Busko-Zdrój, 20 marca 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.35.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia na działkach położonych w Busku-Zdroju ozn. nr ewid. gr. 216/1, 216/2, 215/3, 215/4, 215/2, 214/3, 214/4, 213/3, 213/4, 212/1, 212/2, 211/1, 211/2, 210/3, 210/4, 207/3, 207/4 (obręb 02), 1/1, 1/2, 1/3, 43/6, 5/1, 44/1 (obręb 06), 319 (obręb 03), 167/1, 105/6, 105/5, 105/3, 106/4, 106/5, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109, 184, 110/2, 174, 113, 114, 62/1, 191, 170, 166/4, 166/2, 178, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 20, 64, 65/1, 179, 23, 180, 71, 172/1, 172/2, 115/1, 116/1, 117/5, 117/7, 118/1, 119/1, 120/1, 54/1, 121/1, 72/10, 73/10, 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 182, 155 (obręb 05).

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.4.2017

Busko-Zdrój, 17 marca 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, linii średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 31/3, 31/7, 31/8, 30/1, 30/2, 36/1, 37, 29/7, 28/10, 222, 27/2, 26/5, 43, 202/2, 221, 219, 202/1, 44/2, 45/7, 45/3, 46/3, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1, 49/1, 50, 51, 52, 53/2, 53/1, 19/9, 18, 36/2 położonych w sołectwie Las Winiarski gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Kwestionariusz osobowy [ pdf ].
Oswiadczenie [ pdf ].

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie

w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.), z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących".

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pod tytułem: „Pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących" złożonej przez Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty zgodnie z formularzem. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 marca 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pokój nr 3, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl, jak również na tablicy ogłoszeń urzędu.

Busko-Zdrój, 17 marca 2017 r.

W załączeniu:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „Pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących" [ pdf ].
FORMULARZ [ pdf ].
Uchwała [ pdf ].

Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie

w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.), z zakresu przeciwdziałania narkomanii, pt. „Archipelag Skarbów"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości treść oferty zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, pt. „Archipelag Skarbów" złożonej przez Fundację Wychowania i Profilaktyki im. Jana Pawła II, z siedzibą: ul. Skałki 4, 28-100 Busko-Zdrój.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty zgodnie z formularzem. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 marca 2017 r. osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pokój nr 3, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl, jak również na tablicy ogłoszeń urzędu.

Busko-Zdrój, 16 marca 2017 r.

W załączeniu:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „Archipelag Skarbów" [ pdf ].
FORMULARZ [ docx ].