Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje o przystąpieniu Powiatu Buskiego do programu PFRON „Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju informuje o przystąpieniu Powiatu Buskiego do programu PFRON „Aktywny Samorząd", którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na HI poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne  rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II:

pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe).

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju jako realizator powyższego programu przekazuje w załączeniu materiał informacyjny dotyczący programu „Aktywny Samorząd" z prośbą o rozpowszechnienie i przekazanie informacji osobom niepełnosprawnym z Państwa terenu. Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać ze strony internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu: 41 370 81 88.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój 22.02.2017 r.

Znak:GKNŚR.6845.72.1.2017

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz..2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz wywieszony jest od dnia 22.02.2017 roku do dnia 15.03.2017 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.51.2016

Busko-Zdrój, 22 lutego 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.51.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2017 roku została wydana decyzja znak: BUŚ.6733.51.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr ewid. gr. 897, 1076/12, 1076/10, 309/2, 310/4, 310/7, 310/6, 311, 312, 313/2, 313/1, 316/3, 316/4, 330/1 położonych w Żernikach Górnych gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. inicjatyw lokalnych.

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na Stanowisko ds. inicjatyw lokalnych w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju Stanowisko ds. inicjatyw lokalnych

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Oświadczenie [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.50.2016

Busko-Zdrój, 20 lutego 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.50.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2017 roku została wydana decyzja znak: BUŚ.6733.50.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr ewid. gr. 23, 46, 48, 90/8 położonych w Busku-Zdroju obręb 9.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.4.2017

Busko-Zdrój, 17 lutego 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, linii średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach ozn. nr ewid. gruntu 31/3, 31/7, 31/8, 30/1, 30/2, 36/1, 37, 29/7, 28/10, 222, 27/2, 26/5, 43, 202/2, 221, 219, 202/1, 44/2, 45/7, 45/3, 46/3, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1, 49/1, 50, 51, 52, 53/2, 53/1, 19/9, 18, 36/2 położonych w sołectwie Las Winiarski gm. Busko-Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.2.2017

Busko-Zdrój, 16 lutego 2017 r

Znak: BUŚ.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) zawiadamiam strony, że w dniu 15 lutego 2017 r. wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 mm PN 0,5MPa na działkach ozn. nr ewid. gruntu 62/8 i 65 położonych w sołectwie Elżbiecin gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.9.2017

Busko- Zdrój, 2017.02.15

Znak: BUŚ.6733.9.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2016r poz. 778 z późn.zm ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn.zm )

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.02.15 na wniosek z dnia 2017.02.10 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o w Busku- Zdroju zostało wszczęte postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. Nr ewid. ewid. 124/8, 124/7, 124/5, 124/3, 120, 119, 118, 117/5,117/1,116 i 62(droga) położonych w Busku-Zdroju przy ulicy Przemysłowej .

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].