Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

OGŁOSZENIE: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

1. Komunalny lokal mieszkalny oznaczony nr 6 o powierzchni użytkowej 52,79 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal znajduje się na I piętrze w 12-rodzinnyn, II-kondygnacyjnym budynku mieszalnym, położonym w Busku-Zdroju na os. Legionów Polskich 5.

Nieruchomość posiada księgę wieczystą KI1B/00012314/8.

Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego następuje oddanie we współużytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 97/1000 części działki o powierzchni 0,1245 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 225/5 obr. 06. Nabywca lokalu zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę z tytułu oddania gruntu we współużytkowanie wieczyste w wysokości 25% wartości udziału w gruncie w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego oraz zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych w wysokości 1% wartości udziału w gruncie plus VAT 23%, płatnych do 31 marca każdego roku kalendarzowego Opłata roczna może być waloryzowana, jednak nie częściej niż 1 raz w roku.

Wraz ze sprzedażą mieszkania następuje oddanie na współwłasność udziału wynoszącego 97/1000 części wspólnych budynku, nie służących do wyłącznego użytku nabywcy.

 

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie nieograniczonego przetargu ustnego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami).

3. Cena wywoławcza brutto nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 115000,00 zł w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego - 110584,00 zł
  • pierwsza opłata za przekazanie w użytkowanie wieczyste gruntu - 4416,00 zł. Pierwsza opłata zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż mieszkania zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami).

4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce w podanej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

  • oryginał dowodu wpłaty wadium
  • dokument tożsamości
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy - wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu - osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie
  • złożą oświadczenie, że znają i akceptują jego warunki określone w "Regulaminie przetargu" oraz zapoznali się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości
  • złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 z zmianami).

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju nr 48 1060 0076 0000 3300 0054 0470 w BPH o/Busko-Zdrój. Wpłata winna znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 5 listopada 2012r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty podać numer ewidencyjny działki i obrębu ewidencyjnego, nazwisko lub nazwiska osób fizycznych oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku licytacji jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu Wadium ulega przepadkowi jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się nie przedstawi dowodu wpłaty ustalonej w przetargu ceny pomniejszonej o wpłacone wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. o godz. 10:00w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10.

Szczegółowych informacji na wszelkie tematy związane z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. nr 0-41-370-52-48; tam też wyłożony jest do wglądu "Regulamin przetargu"

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój, zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Busko-Zdrój 2012-09-25

Dokumenty do pobrania [ pdf ].