Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.6.2015

Busko-Zdrój, 2017.01.10

Znak:BUŚ.6220.6.2015

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 10.01.2017 r. została wydana decyzja znak:BUŚ.6220.6.2015 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego o pow. sprzedaży do 2000 m2 wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu i małej architektury, wewnętrznym układem komunikacyjnym, likwidacją rowu melioracyjnego z odprowadzeniem wód opadowych w sposób zorganizowany do kanalizacji deszczowej, budową budynku agregatu prądotwórczego, stacji trafo, wiaty śmietnikowej, pylonu reklamowego o wysokości do 2,5m i masztów flagowych o wysokości 10m, podziemnego zbiornika wody do celów p-poż. na dz. nr ew: 4, 31, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 41/3, 43/5, obr. nr 6 przy ul. Objazdowej i Nadole w Busku Zdroju wraz z budową zjazdu publicznego z drogi miejskiej ul. Nadole, dz.43/6, obr.6 w Busku Zdroju, budową zjazdu publicznego z pasem wyłączenia wraz z infrastrukturą techniczną z drogi krajowej nr 73 (ul. Objazdowej) wraz z budową chodnika, skanalizowaniem istniejącego rowu z odwodnieniem części okrawężnikowanej z wpustami typu ulicznego oraz wzmocnieniem istn. skarp rowu wzdłuż ww. drogi nr 73, na dz. nr ew: 45/2, 45/3, 45/5 obr. 6, ulica Objazdowa w Busku - Zdroju", zlokalizowanego na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami: 4, 31, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 41/3, 43/5, 43/6, 45/2, 45/3, 45/5 obr. 6 miasto Busko-Zdrój, realizowanego przez firmę Tankpol–B. i R. Mosio Spółka jawna z siedzibą w Szczucinie przy ulicy Piłsudskiego 54.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pokój nr 17, tel. 413705246, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 700 do godz. 1500, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].