Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla widzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jednostki Podległe

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

WŁADZE GMINY

BURMISTRZ: Waldemar Sikora
Z-ca Burmistrza: Henryk Radosz
Z-ca Burmistrza: Tomasz Mierzwa
Sekretarz: Maciej Renda
Skarbnik: Artur Tokarz

GODZIINY OTWARCIA URZĘDU:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.9.2017

Busko-Zdrój 2017.03.16

Znak: BUŚ.6733.9.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz.U. z 2016 poz.778 z późn.zm ) oraz art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t Dz.U. z 2016r. poz.23 z późn.zm ) z a w i a d a m i a m , że na wniosek z dnia 10.02.2017 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o ul. Łagiewnicka nr 2, 28-100 Busko-Zdrój zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ozn. Nr ewid. 124/8, 124/7, 124/5, 124/3, 120, 119, 118, 117/5,117/1,116 i 62 (droga) usytuowanych w Busku- Zdroju przy ulicy Przemysłowej .

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, pokój nr 17 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].