Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1996

XVII - sesja z dnia 1996-12-23
GRUDZIEŃ

XVII/272/1996

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XVII/271/1996

W sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój, oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli. ( uchylona uchwałą
)

XVII/270/1996

W sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół. ( uchylona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/269/1996

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przyjętego uchwałą rady Miejskiej Nr XI/165/96. ( uchylona uchwałą
)

XVII/268/1996

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

XVII/267/1996

W sprawie zakresu, trybu przyznawania zasad odpłatności przez świadczeniobiorcę za usługi i świadczenia rzeczowe przyznawane klientom MGOPS w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/266/1996

W sprawie zakresu, trybu przyznawania i zwrotu wydatków przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/265/1996

W sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/264/1996

W sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży tych napojów w danych miejscach. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/263/1996

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1997r. 

XVII/262/1996

W sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/261/1996

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 1997r. 

XVII/260/1996

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

XVII/259/1996

W sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności. ( zmieniona uchwałą
)

XVII/258/1996

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1997r. 

XVII/257/1996

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

XVII/256/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 
XVI - sesja z dnia 1996-11-11
LISTOPAD

XVI/255/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 

XVI/254/1996

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu". 
XV - sesja z dnia 1996-10-29
PAŹDZIERNIK

XV/253/1996

W sprawie składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XV/252/1996

W sprawie składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XV/251/1996

W sprawie składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XV/250/1996

W sprawie zmiany uchwały Nr I/12/94 Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XV/249/1996

W sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego przez Nadleśnictwo Chmielnik dot. projektu zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój. 

XV/248/1996

W sprawie poszerzenia składu osobowego komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XV/247/1996

W sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XV/246/1996

W sprawie Przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XV/245/1996

W sprawie Statutów Sołectw Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XV/244/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 
XIV - sesja z dnia 1996-09-09
WRZESIEŃ

XIV/243/1996

W sprawie przekształceń Szkoły Podstawowej w Broninie oraz zmian w organizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Busku-Zdroju. 

XIV/242/1996

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego i leśnego na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XIV/241/1996

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju. 

XIV/240/1996

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Busko-Zdrój. 

XIV/239/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 

XIV/238/1996

W sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczki i poręczeń którą Zarząd może udzielić w 1996r. 

XIV/237/1996

Zmieniająca uchwałę nr XI/164/96 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XIII - sesja z dnia 1996-06-24
CZERWIEC

XIII/236/1996

W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/235/96 z dnia 24 czerwca 96 r. w sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/235/1996

W sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/234/1996

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XIII/233/1996

W sprawie wybory Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XIII/232/1996

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XIII/231/1996

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XIII/230/1996

W sprawie zwrotu kosztów podróży sołtysom. 

XIII/229/1996

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Busko-Zdrój. 

XIII/228/1996

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 1994 roku. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XIII/227/1996

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego obejmującego teren górniczy "Dolina Nidy II", na obszarze gminy Busko-Zdrój. 

XIII/226/1996

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XIII/225/1996

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju. 

XIII/224/1996

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach. 

XIII/223/1996

W sprawie określenia regulaminu pracy komisji przeprowadzającej konkursy dla wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 

XIII/222/1996

W sprawie rozwiązania Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą w Busku-Zdroju. 

XIII/221/1996

W sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój, oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli. ( uchylona uchwałą
)

XIII/220/1996

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kolektora w ulicy Rokosza, kolektora w ulicy Waryńskiego w Busku, kotłowni opalanej olejem w Szkole Podstawowej w Wełczu. ( zmieniona uchwałą
)

XIII/219/1996

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XIII/218/1996

W sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/217/1996

W sprawie powołania Straży Miejsko-Gminnej w Busku-Zdroju i nadania jej statutu. ( uchylona uchwałą
)

XIII/216/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 

XIII/215/1996

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/165/96 z dnia 30.01.96r. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/214/1996

W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr XI/164/96 z dnia 30 stycznia 1996 roku. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XII - sesja z dnia 1996-03-28
MARZEC

XII/213/1996

W sprawie opinii na temat założeń Programu "Bezpieczne Miasto". 

XII/212/1996

W sprawie połączenia i reorganizacji Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju i Żłobka Miejskiego w Busku-Zdroju. 

XII/211/1996

W sprawie tworzenia spółki handlowej Giełda Rolna S A w Kielcach. ( zmieniona uchwałą
)

XII/210/1996

W sprawie wyłonienia członków Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XII/209/1996

W sprawie uchwalenia Statusu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XII/208/1996

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XII/207/1996

W sprawie zmiany uchwały Nr I/13/94 Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia składu Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XII/206/1996

W sprawie zmiany uchwały Nr I/11/94 Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XII/205/1996

W sprawie zmiany uchwały Nr I/10/94 Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej Ochrony Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XII/204/1996

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XII/203/1996

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XII/202/1996

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XII/201/1996

W sprawie wyrażenia opinii o celowości działań Zarządu w zakresie nabycia nakładów. 

XII/200/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 

XII/199/1996

W sprawie zmiany budżetu na 1996 rok. 

XII/198/1996

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 1995 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu. 

XII/197/1996

W sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
)

XII/196/1996

W sprawie zmiany uchwały nr V/77/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 1995r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XI - sesja z dnia 1996-01-30
STYCZEŃ

XI/195/1996

W sprawie sprzedaży nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym. 

XI/194/1996

W sprawie zmiany uchwały Nr I/8/94 Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XI/193/1996

W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej na 1996r. 

XI/192/1996

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 1996 rok. 

XI/191/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Zbludowicach 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/190/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Wełeczu 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/189/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Widuchowej 28-121 Kołaczkowice. 

XI/188/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Szczaworyżu 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/187/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Szańcu 28-107 Szaniec. 

XI/186/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Słabkowicach 28-107 Szaniec. 

XI/185/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Siesławicach 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/184/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dużych 28-129 Szczaworyż. 

XI/183/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Skarysławicach 28-121 Kołaczkowice. 

XI/182/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Owczarach 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/181/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Młynach 156 28-107 Szaniec. 

XI/180/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Mikułowicach 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/179/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach 28-121 Kołaczkowice. 

XI/178/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Kamedułach 28-107 Szaniec. 

XI/177/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Kostkach Dużych 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/176/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie 28-152 Dobrowoda. 

XI/175/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Broninie 28-100 Busko-Zdrój. 

XI/174/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej w Bilczowie 28-152 Dobrowoda. 

XI/173/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Busku-Zdroju ul. Grotta 3. 

XI/172/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju os. Świerczewskiego. 

XI/171/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju ul. Korczaka 13. 

XI/170/1996

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój – Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 1. 

XI/169/1996

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju. 

XI/168/1996

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ( uchylona uchwałą
)

XI/167/1996

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XI/166/1996

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności. 

XI/165/1996

W sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/164/1996

W sprawie UCHWALNIA STATUSU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)