Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2014

III - sesja z dnia 2014-12-30
GRUDZIEŃ

III/32/2014

W sprawie przekazania według właściwości skargi z dnia 29 października 2014 roku na działalność organu spółki komunalnej. 

III/31/2014

W sprawie zmiany uchwały Nr I/11/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

III/30/2014

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji obelisku usytuowanego przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. 

III/29/2014

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. ( uchylona uchwałą
)

III/28/2014

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju. 

III/27/2014

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

III/26/2014

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju w 2015 roku. 

III/25/2014

W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025. 

III/24/2014

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2015 rok. 

III/23/2014

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

III/22/2014

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

III/21/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 
II - sesja z dnia 2014-12-04
GRUDZIEŃ

II/20/2014

W sprawie doprecyzowania skargi z dnia 29 października 2014 roku. 

II/19/2014

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

II/18/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój. 

II/17/2014

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok. 

II/16/2014

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

II/15/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów. ( uchylona uchwałą
)

II/14/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2012 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

II/13/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

II/12/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 
I - sesja z dnia 2014-12-01
GRUDZIEŃ

I/11/2014

W sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/10/2014

W sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/9/2014

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/8/2014

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej. ( zmieniona uchwałą
)

I/7/2014

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych. 

I/6/2014

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej. 

I/5/2014

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej. 

I/4/2014

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. ( zmieniona uchwałą
)

I/3/2014

W sprawie określenia rodzaju, liczbowego składu i przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

I/2/2014

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

I/1/2014

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 
XLII - sesja z dnia 2014-10-23
PAŹDZIERNIK

XLII/543/2014

W sprawie Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XLII/542/2014

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XLII/541/2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/205/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLII/540/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XLII/539/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego. 

XLII/538/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XLII/537/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XLII/536/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój. 

XLII/535/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój. 

XLII/534/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 
XLI - sesja z dnia 2014-09-18
WRZESIEŃ

XLI/533/2014

W sprawie uzgodnienia projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego. 

XLI/532/2014

W sprawie przystąpienia gminy Busko-Zdrój do projektu pod nazwą "Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej - subregion południowy". 

XLI/531/2014

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

XLI/530/2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r., w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLI/529/2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012r.w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLI/528/2014

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XLI/527/2014

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg. 

XLI/526/2014

W sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XLI/525/2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadania. 

XLI/524/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XLI/523/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub zamianę nieruchomości komunalnych. 

XLI/522/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XLI/521/2014

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XLI/520/2014

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XLI/519/2014

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju. 

XLI/518/2014

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XLI/517/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/450/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 

XLI/516/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 

XLI/515/2014

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030. ( uchylona uchwałą
)
XL - sesja z dnia 2014-06-26
CZERWIEC

XL/514/2014

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Szczaworyż na lata 2014-2022". 

XL/513/2014

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Busko-Zdrój. 

XL/512/2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2013. 

XL/511/2014

W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014-2016. 

XL/510/2014

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Biniątki na lata 2014-2022". 

XL/509/2014

W sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Siesławice na lata 2014-2022". 

XL/508/2014

W sprawie nadania nazwy ronda w Busku Zdroju. 

XL/507/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XL/506/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XL/505/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XL/504/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/469/2014 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

XL/503/2014

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

XL/502/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 

XL/501/2014

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XL/500/2014

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

XL/499/2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2013 rok. 
XXXIX - sesja z dnia 2014-05-22
MAJ

XXXIX/498/2014

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XXXIX/497/2014

w sprawie przyjęcia regulaminu parkingu płatnego – niestrzeżonego przy Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju 

XXXIX/496/2014

w sprawie nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Busku–Zdroju imienia "Krzysztofa Pendereckiego" 

XXXIX/495/2014

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

XXXIX/494/2014

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XXXIX/493/2014

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XXXIX/492/2014

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty i Polityki Społecznej 

XXXIX/491/2014

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok 
XXXVIII - sesja z dnia 2014-04-24
KWIECIEŃ

XXXVIII/490/2014

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia gminy Busko-Zdrój do Lokalnej Grupy Działania funkcjonującej obecnie pod nazwą STOWARZYSZENIE "G5". 

XXXVIII/489/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy Busko-Zdrój. 

XXXVIII/488/2014

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. 

XXXVIII/487/2014

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXVIII/486/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 

XXXVIII/485/2014

W sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł 
XXXVII - sesja z dnia 2014-03-27
MARZEC

XXXVII/484/2014

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Busko-Zdrój. 

XXXVII/483/2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVII/482/2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/277/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVII/481/2014

W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

XXXVII/480/2014

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

XXXVII/479/2014

W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnień do ustalania cen i opłat oraz stosowania ulg i zwolnień za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

XXXVII/478/2014

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/433/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

XXXVII/477/2014

W sprawie przejęcia od Powiatu Buskiego zadań publicznych związanych z letnim utrzymaniem dróg powiatowych. 

XXXVII/476/2014

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVII/475/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XXXVII/474/2014

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej. 

XXXVII/473/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XXXVII/472/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XXXVII/471/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XXXVII/470/2014

W sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXXVII/469/2014

W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. ( zmieniona uchwałą
)

XXXVII/468/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. 

XXXVII/467/2014

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2014-2030. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXXVI - sesja z dnia 2014-02-20
LUTY

XXXVI/466/2014

W sprawie nawiązania współpracy w zakresie kształcenia muzycznego pomiędzy gminą Busko-Zdrój a miastami partnerskimi: Chmielnikiem (Ukraina) oraz Szigetszentmiklós (Węgry). 

XXXVI/465/2014

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Busko-Zdrój na 2014 rok". 

XXXVI/464/2014

W sprawie utworzenia oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie. 

XXXVI/463/2014

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy. 

XXXVI/462/2014

W sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanej ulicy. 

XXXVI/461/2014

W sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy ul.Stawowej w Busku-Zdroju. 

XXXVI/460/2014

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XXXVI/459/2014

W sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2014 – 2016. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/458/2014

W sprawie odwołania przedstawiciela gminy Busko-Zdrój z członkostwa w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju i wyznaczenia innego przedstawiciela. 

XXXVI/457/2014

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XXXVI/456/2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

XXXVI/455/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XXXVI/454/2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XXXVI/453/2014

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/452/2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu. 

XXXVI/451/2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

XXXVI/450/2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. ( zmieniona uchwałą
)

XXXVI/449/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok. 
XXXV - sesja z dnia 2014-01-17
STYCZEŃ

XXXV/448/2014

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/447/2014

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju na lata 2014- 2020. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/446/2014

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/445/2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury. 

XXXV/444/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014rok.