SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 05.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 06.05.2014r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wycinka 12szt. drzew rosnących na działce nr 199 obręb 6 w Busku-Zdroju na terenie rekreacyjnym Glinianki"

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz oferty [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania [ pdf ]  z dnia (2015-03-17).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].