Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r. [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju , ul. Mickiewicza 10 , 28-100 Busko-Zdrój do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. kontroli wewnętrznej został wybrany Pan Mirosław Lewandowski zamieszkały w Łagiewnikach.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymogi formalne do zatrudnienia na w/w stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego. Przeprowadzony test pisemny i rozmowa kwalifikacyjna potwierdziły dobrą znajomość wymaganych zagadnień i przepisów określonych w ogłoszeniu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.20.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018r.

Znak: BUŚ.6733.20.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej realizowanej na działkach ozn. nr ew. 28/1, 28/2, 31, 552/2 położonych w Busku-Zdroju, os. Orła Białego obręb 09.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.21.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018r.

Znak: BUŚ.6733.21.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 203/2, 207/5 w Busku - Zdroju ul. Bocznej, obręb 10.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.22.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018r.

Znak: BUŚ.6733.22.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 293, 226, 225/1, 228/1 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 17 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.19.2018

Busko-Zdrój, 17 maja 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.19.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 35/8, 35/9, 35/11, 35/12 położonych w Busku-Zdroju ul. Partyzantów, obręb 08.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 1 czerwca 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 4 czerwca 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Decyzja Starosty Buskiego: GKN. 6810.4.3.2018

Busko- Zdrój, dnia 10.05.2018 r.

Znak: GKN. 6810.4.3.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 703), działając z urzędu

orzekam

Uznać działki gruntu położone w miejscowości Zbludowice gm. Busko-Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów numerami 510/15, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 623, 624, 638, 639, 647 o łącznej powierzchni 4.2960 ha, za mienie gromadzkie.

Decyzja niniejsza podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Zbludowice oraz ogłasza się ją poprzez wywieszenie przez okres 14 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, a także zamieszcza się ją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój i Powiatu Buskiego oraz w prasie lokalnej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w Buskim Samorządowym Centrum Kultury – kinooperator

DYREKTOR BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
ogłasza nabór kandydatów na
wolne stanowisko
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju

Stanowisko: kinooperator
Wymiar czasu pracy: 1/1
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Miejsce pracy: Buskie Samorządowe Centrum Kultury - Dom Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].