Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Busko-Zdrój 2018.03.23

Znak:GKNŚR.6840.53.2018

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Wykaz wywieszony jest od dnia 26.03.2018r. do dnia 18.04.2018r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Busko-Zdrój 2018.03.23

Znak:GKNŚR.6845.53.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy:BUŚ.6733.10.2018

Busko-Zdrój, 21 marca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko-Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Pani Małgorzata Adamiec reprezentująca firmę Projekt-Technika Sp. J. ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na gaz o pojemności do 3 m3 stanowiącego infrastrukturę techniczną dla projektowanego budynku świetlicy w Skorzowie na działce nr ewid. 419/14 położonej w Skorzowie gm. Busko-Zdrój.    

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22 marca 2018 roku do dnia 4 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [pdf]

Informacja urzędowa o zakończeniu postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego.

Kielce, dn.12.03.2018

ZRRiD.RN.5140.4.6.2017

INFORMACJA URZĘDOWA
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WPISU DO REJESTRU
ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego następującego obiektu:

- Terenu cmentarza przykościelnego w granicach ogrodzenia wraz z częścią skarpy, na której posadowiony jest kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu, gm. Busko-Zdrój, powiat buski.

Wyżej wymieniony zabytek figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego jako element zespołu kościoła parafialnego Szczaworyżu pod  numerem rejestru:

A.40/1 kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu - wpisany do rejestru decyzją WKZ w Kielcach z dnia 02.10.1956 r., znak: KI.4-A-2/5/56 oraz decyzją WKZ w Kielcach z dn. 22.06.1967 r., znak: KI.IVa-2/l/138/67.

A.40/2 „stara" plebania (obecnie kaplica przedpogrzebowa) - wpisana do rejestru decyzją WKZ w Kielcach z dn. 22.06.1967 r., znak: KI.IVa-2/l/138/67.

A.40/3 teren cmentarza przykościelnego w granicach ogrodzenia wraz z częścią skarpy, na której posadowiony jest kościół - wpisane do rejestru decyzją ŚWKZ w Kielcach z dnia 25.01.2018 r., znak: ZRRiD.RN.5140.4.6.2017.

Wymienione w treści informacji urzędowej decyzje są ostateczne, prawomocne i jako takie posiadają moc wiążącą w stosunku do każdorazowego władającego rzeczą uznaną za zabytek.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Komunikat o przeprowadzeniu wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju firma Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie realizuje w okresie lipiec 2017 – maj 2018 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów z Gminy Busko-Zdrój- obszar wiejski : Mikułowice, Owczary, Widuchowa, Dobrowoda.

Prace wykonywane są w ramach projektu ZSIN-Faza II część 25: "Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz dostosowanie danych o sieciach uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT" utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT „Umowa nr KN-EGB.0742.15.2017 z dnia 12.07.2017r.

Modernizacja została zgłoszona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Busku-Zdroju pod nr KERG: GKN.6640.1096.2017.

Wykonawca prac informuje, że od bieżącego tygodnia pracownicy Firmy Tukaj Mapping Central Europe rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym każdej posesji, mającym na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach i lokalach oraz użytkach gruntowych zabudowanych. W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umoŜliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o budynkach i lokalach dla poszczególnych obrębów.

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (DZ.U. z 2015r., poz. 542 z późn. zmianami), zostaną one wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Terenowcy naszej firmy posiadać będą identyfikatory, upoważnienia do wykonywanej pracy oraz kopie zgłoszenia pracy geodezyjnej zgłoszonej w PODGiK w Pińczowie.

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wyniki naboru na stanowisko inspektora do spraw kadr w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku -Zdroju.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku -Zdroju informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku -Zdroju do zatrudnienia na stanowisku Inspektora do spraw kadr została wybrana Pani Joanna Szczepanik zamieszkała w Busku -Zdroju.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne do zatrudnienia na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością wymaganych zagadnień i przepisów określonych w ogłoszeniu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wyniki rekrutacji na stanowisko sekretarki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku -Zdroju.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku -Zdroju informuje, że w wyniku rekrutacji na stanowisko pracy sekretarki została wybrana Pani Joanna Szczepanik zamieszkała w Busku-Zdroju.

Uzasadnienie:

Kandydatka na stanowisko sekretarki spełniła wymogi formalne, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z pracą na stanowisku sekretarki w jednostce oświatowej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Ostrzeżenie IMGW

Zdarzenie: Intensywne opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne
Poziom: 1
Obszar: województwo świętokrzyskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 16.03.2018 do godz. 06:00 dnia 17.03.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 12 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm. Jednocześnie prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, w porywach do 60 km/h, z północnego wschodu, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo: Intensywne opady śniegu 90%, Zawieje/zamiecie śnieżne 85%

Uwagi: Brak.
Synoptyk IMGW-PIB: Bartłomiej Pietras
Biuro: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie