Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje o składaniu wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 01-08-2017r. przyjmowane są w pokoju nr 1 wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 w godz.:

  • poniedziałek: 7.00 – 15.00
  • wtorek: 7.00 – 15.00
  • środa: 7.00 – 18.00
  • czwartek: 7.00 – 15.00
  • piątek: 7.00 – 15.00

Dodatkowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego udzielane są pod numerem telefonu: 41 370-51-28

Wzory druków można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój lub pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.4.2017

Kielce, dnia 11-08-2017

Znak: SPN.III.7821.1.4.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1496)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że w dniu 11.08.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 166/88, 166/86, 166/84, 166/82, 128/1, 128/2, 166/80, 166/78, 166/76, 166/74, 239, 234, 302, 251/3, 122, 125, 126, 127, 128/3, 166/39, 166/87, 166/85, 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7, 129 obręb 11 w Busku-Zdroju” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

Od decyzji, o której mowa wyżej, stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017.

Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska
Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Dokumenty źródłowe do pobrania [pdf] [xades]

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.5.2017

Busko Zdrój, 2017.08.07

Znak:BUŚ.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m, że

dnia 07.08.2017 r., na wniosek Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki – Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:

- 643, 765 obręb Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
- 549 obręb Pęczelice,
- 56, 91 obręb Skotniki Małe,
- 518 obręb Skotniki Duże.

Więcej...

Wyniki naboru w szkole podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach na stanowisko : nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel doradztwa zawodowego.

Wyniki naboru w szkole podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Siesławicach na stanowisko : nauczyciel fizyki, nauczyciel chemii, nauczyciel doradztwa zawodowego

W wyniku naboru na:
stanowisko nauczyciela fizyki została wybrana pani Renata B.
stanowisko nauczyciela chemii została wybrana pani Katarzyna B.
stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego została wybrana pani Ewa C.
Kandydatki spełniły wymogi formalno-prawne do zajmowanego stanowiska nauczyciela w Szkole Podstawowej w Siesławicach.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.27.2017

Busko-Zdrój, 9 sierpnia 2017r.

Znak: BUŚ.6733.27.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN, sieci kablowej niskiego napięcia nn, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, bramki stacyjnej średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 386/1, 386/2, 354, 353, 360, 359/1, 385/1, 385/2, 388, 387, 591/4, 359/2 położonych w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.23.2017

Busko-Zdrój, dnia 8 sierpnia 2017r.

Znak: BUŚ.6733.23.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomnika na działce ozn. nr ewid. gr. 140 położonej w sołectwie Bronina gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego w 2017 r. [ pdf ].

Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie ogłasza nabór na stanowisko: pedagog szkolny.

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DOBROWODZIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela

Stanowisko: Pedagog szkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie
Wymiar czasu: 3/20
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o prace na czas określony od 01.09.2017r. do 22.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].