Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Rozpoczynamy nabór uczniów i uczennic do projektu „Moje kompetencje kluczem do sukcesu"

logo fundusze europejskie prohgram regionalny1

Agencja Zatrudnienia Sidrom Sp. z o .o. oraz Gmina Busko-Zdrój
z przyjemnością informuje, iż rozpoczyna się nabór uczniów i uczennic do projektu
„Moje kompetencje kluczem do sukcesu"

realizowanego na podstawie umowy RPSW.08.03.04-26-0056/16-00 o dofinansowanie projektu zawartej z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, w ramach działania RPSW.08.03.04 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych uczniów klas II i III SG nr 2 oraz klas 7 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku –Zdroju.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • dodatkowe zajęcia z informatyki/język programowania/grafika komputerowa (przez 10 m/cy 1 godzina w tygodniu),
 • dodatkowe zajęcia matematyka(przez 10 m/cy 1 godzina w tygodniu),
 • dodatkowe zajęcia fizyka (przez 10 m/cy 1 godzina w tygodniu),
 • dla połowy uczestników kurs z zakresu robotyki 35 godzin.

Dla nauczycieli: 72 godzinne szkolenie „Technologie i edukacja multimedialna w praktyce"

Doposażenie bazy dydaktycznej w pracowni komputerowej szkoły ZSP nr 1 w Busku-Zdroju.

Ponadto w ramach projektu przewidziano również: poradnictwo psychologiczne (warsztaty z rozwoju komunikacji i kompetencji społecznych) i doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe oraz indywidualne oraz pomoce dydaktyczne.

Zaproponowane rozwiązania pozwolą udostępnić uczniom odpowiednią infrastrukturę oraz uatrakcyjnić zajęcia edukacyjne, które pozwolą im poznać i rozwinąć w sobie kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz informatyczne sprzyjające codziennemu funkcjonowaniu.. Zajęcia z doradztwa zaw. pozwolą uczniom lepiej rozpoznać i wzmocnić swój potencjał przydatny do funkcjonowania na rynku pracy. Celem proponowanych nauczycielom szkoleń jest doposażenie ich w niezbędne kompetencje sprzyjające organizacji atrakcyjnych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowych technologii oraz najnowszych rozwiązań współczesnej dydaktyki. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt i materiały.

Wszystkich zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły oraz wypełnienie i złożenie odpowiednich formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania na stronach internetowych:, http://www.zpo1.tbu.pl/, www.sidrom.net lub w wersji papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu pod adresem: ul. Bohaterów Warszawy 7, 28-100 Busko-Zdrój.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 41 370 80 18, 519 732 113.

Nabór uczestników trwa od 01-09-2017r do wyczerpania miejsc

Wartość projektu 729 434,99 PLN, Wkład Funduszy Europejskich 652 834,99 PLN

Dokumenty do pobrania:
Regulamin [ pdf ].
Załącznik nr 1 [ pdf ].
Załącznik nr 2 [ pdf ].
Załącznik nr 3 [ pdf ].
Załącznik nr 4 [ pdf ].
Załącznik nr 5 [ pdf ].
Załącznik nr 6 [ pdf ].

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku - Zdroju informuje o zasadach bioasekuracji w gospodarstwie.

HODOWCO DROBIU !!!
W związku z jesienno-zimową migracji dzikich ptaków

 1. Zabezpiecz słomę, przed dostępem dzikiego ptactwa.
 2. Regularnie przeglądaj wszelkie połączenia i rury w silosach paszowych pod kątem obecności zanieczyszczeń, np. odchodów dzikich ptaków.
 3. Usuń wszelkie nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenia kominów wentylacyjnych).
 4. Powstrzymaj się przed tworzeniem sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa, np. oczek wodnych.
 5. Zabezpiecz istniejące zbiorniki wodne przed dostępem dzikiego ptactwa.
 6. Kategorycznie powstrzymaj się przed dokarmianiem dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa, np. poprzez karmniki.
 7. Jak najczęściej usuwaj opadłe owoce spod drzew owocowych.
 8. Osoby polujące na dzikie ptactwo muszą dokonywać obróbki upolowanych zwierząt w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych, a wszelki sprzęt i odzież poddać właściwym zabiegom higienicznym.
 9. Pamiętaj, że zostaniesz pozbawiony odszkodowania za zwierzęta zabite w związku z chorobą, jeżeli nie będziesz przestrzegać obowiązujących wymogów (rozp. MRiRW z dnia 04.04.2017r. – Dz.U. poz. 722).

Bioasekuracja to najlepszy sposób na zapobieganie grypie ptaków (HPAI) !!!

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego: IR.III.7160.46.2017

Kielce, dnia 31-08-2017

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
IR.III.7160.46.2017

Prezydent/Burmistrz/Wójt
wszyscy

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładkach:

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-wiosennych-przymrozkow;
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych ukazała się informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

1. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Stawki pomocy wynoszą:

 • 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
 • 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

O pomoc mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach niezależnie od wysokości (poniżej 30% i powyżej 30%) średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim

w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wobec powyższego proszę, o poinformowanie poszkodowanych rolników o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego Andrzej Klimczak Z-ca Dyrektora IR

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.36.2017

Busko-Zdrój, 7 września 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.36.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój działającego w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika na gaz płynny o pojemności do 7 m3 przeznaczonego do zasilania instalacji gazowej w budynku Świetlicy Wiejskiej na działce ozn. nr ewid. gr. 192 położonej na terenie sołectwa Radzanów gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 8 września 2017 roku do dnia 21 września 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko–Zdrój w roku szkolnym 2017–2018

Okręg I dowozu obejmuje dowożenie uczniów do następujących jednostek oświatowych: Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu, Samorządowe Gimnazjum w Podgajach
Rokład jazdy do pobrania [pdf]

Trasy:
1)    nr 1/I relacji: Mikułowice – Galów – Szaniec – Zwierzyniec – Podgaje – Słabkowice – Kołaczkowice,
2)    nr 2/I relacji: Skorzów – Młyny – Szaniec – Podgaje – Słabkowice,
3)    nr 3/I relacji: Balice – Kołaczkowice – Podgaje,
4)    nr 4/I relacji: Widuchowa – Podgaje – Kołaczkowice,
5)    nr 5/I relacji: Grabda I – Kołaczkowice – Podgaje; Kołaczkowice – Kołaczkowice;
6)    nr 6/I relacji: Młyny – Szaniec – Zwierzyniec – Skorzów,
7)    nr 6a/I relacji: Szaniec – Młyny – Zwierzyniec – Skorzów.

Okręg II dowozu  obejmuje dowożenie uczniów do następujących jednostek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku – Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Siesławicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Zespół Placówek Oświatowych w Szańcu
Rokład jazdy do pobrania [pdf]

Trasy:
1)    nr 1/II relacji: Żerniki Górne – Szczaworyż – Busko–Zdrój,
2)    nr 1a/II relacji: Żerniki Górne – Szczaworyż – Busko–Zdrój – Zbludowice,
3)    nr 2/II relacji: Szczaworyż – Nowa Wieś – Błoniec – Skotniki Małe – Zbludowice,
4)    nr 3/II relacji: Wolica – Zbludowice; Skotniki Duże – Zbludowice,
5)    nr 4/II relacji: Baranów – Gadawa – Budzyń – Bilczów – Dobrowoda,
6)    nr 5/II relacji: Baranów – Gadawa – Dobrowoda – Budzyń – Bilczów – Olganów – Radzanów – Zbludowice,
7)    nr 6/II relacji: Las Winiarski – Mikułowice – Szaniec – Łagiewniki – Zbludowice,
8)    nr 7/II relacji: Kostki Małe – Zbludowice,
9)    nr 8/II relacji: Chotelek – Chorokowy – Siesławice – Biniątki – Wełecz – Zbludowice.

Okręg III dowozu  obejmuje dowożenie uczniów do następujących jednostek oświatowych: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku – Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Busku – Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku – Zdroju, Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku – Zdroju, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju
Rokład jazdy do pobrania [pdf]

Trasy:
1)    nr 1/III relacji: Mikułowice – Busko–Zdrój,
2)    nr 2/III relacji: Mikułowice – Busko–Zdrój,
3)    nr 3/III relacji: Widuchowa – Owczary – Busko–Zdrój – Zbrodzice – Łagiewniki – Busko–Zdrój,
4)    nr 3a/III relacji: Zbrodzice – Łagiewniki – Busko–Zdrój,
5)    nr 3b/III relacji: Zbrodzice – Łagiewniki – Busko–Zdrój,
6)    nr 4/III relacji: Wełecz – Busko–Zdrój,
7)    nr 5/III relacji: Wełecz – Busko–Zdrój,
8)    nr 5a/III relacji: Busko – Zdrój–Wełecz.

 

 

Nabór kandydatów na wolne stanowisko: pomoc kuchenna

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Stanowisko: pomoc kuchenna
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Pływalnia Miejska - przerwa technologiczna

bosir informacja nieczynne

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.5.2017

Busko-Zdrój, 2017.09.01

Znak:BUŚ.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

zawiadamiam,

że postanowieniem znak:BUŚ.6220.5.2017 z dnia 01.09.2017 r., Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki – Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:
- 643, 765 obręb Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
- 549 obręb Pęczelice gm. Busko-Zdrój,
- 56, 91 obręb Skotniki Małe gm. Busko-Zdrój,
- 518 obręb Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Powiat Buski ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania.

Ponadto zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w przedmiotowej sprawie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w tym z treścią w/w postanowienia oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pok. nr 17, tel. 041 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 700 do godz. 1500, a w poniedziałki od godz. 800 do godz. 1600.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].