Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.51.2017

Busko-Zdrój, 6 listopada 2017r.

Znak: BUŚ.6733.51.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 293, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 307, 308, 309 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 6 listopada 2017 roku do dnia 20 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.50.2017

Busko-Zdrój, 31 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.50.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 182, 103/4 położonych w Busku - Zdroju przy ul. Żeromskiego (obręb 6).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 3 listopada 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.37.2017

Busko-Zdrój, dnia 3 listopada 2017r.

Znak: BUŚ.6733.37.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 3 listopada 2017 roku wydana została decyzja nr 37/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr ewid. 525, 572, 523, 524/1, 520 położonych w sołectwie Mikułowice, gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 3 listopada 2017 roku do dnia 16 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.38.2017

Busko-Zdrój, dnia 2 listopada 2017r.

Znak: BUŚ.6733.38.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 2 listopada 2017 roku wydana została decyzja nr 38/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Mikułowice gm. Busko-Zdrój na działkach ozn. nr ewid. gr. 525, 560/6, 559/4, 559/2, 1223/4, 1223/6, 1245/11, 1245/12, 553/1, 553/7, 553/9, 552, 551/8, 551/7, 1239, 547/7, 547/1, 545/6, 545/5, 546, 544, 543, 542, 541, 539/4, 539/3, 538/1, 538/6, 537, 536, 535, 534.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 3 listopada 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.49.2017

Busko-Zdrój, 3 listopada 2017

Znak:BUŚ.6733.49.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA i GMINY BUSKO-ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Gminy Busko – Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Łukasz Marzec, u. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków, w dniu 25.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie dwóch budynków mieszkalnych (6A oraz 7 przy ul. Bocznej) wraz ze zminą sposobu ich użytkowania z budynków mieszkalnych na cele użyteczności publicznej oraz przebudowie miejsc posotojowych dla samochodów osobowych (16+2 dla osób niepełnosprawnych), budowie wiaty oraz altany dla celów aktywności społecznej w ramach adaptacji budynków przy ul. Bocznej w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej na działkach ozn. nr ewid. gr. 200/1, 200/2, 202/2, 201, 202/1, 208, 207/5 położonych w Busku – Zdroju, przy ul. Bocznej (obr. 10).

W dniu 02.11.2017 r. do tut. organu wpłynęło pismo o rozszerzenie zakresu w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się, iż w/w przedsięwzięcie prowadzone pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa dwóch budynków mieszkalnych ( 6A oraz 7 przy ul. Bocznej) wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania z budynków mieszkalnych na cele użyteczności publicznej oraz przebudowa miejsc postojowych wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego, budowa wiaty oraz altany dla celów aktywności społecznej w ramach adaptacji budynków przy ul. Bocznej w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej na działkach ozn. nr ewid. gr. 200/1, 200/2, 202/2, 201, 202/1, 208, 207/5 położonych w Busku – Zdroju, przy ul. Bocznej (obr. 10)."

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.42.2017

Busko-Zdrój, 2 listopada 2017r.

Znak: BUŚ.6733.42.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektu handlowo – ekspozycyjno – magazynowego na działkach oznaczonych nr ewid. gr. 2, 3, 29/8, 396 położonych w sołectwie Oleszki, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 185, 186, 191, 192/1, 293, 294, 419/3, 419/4, 420, 449 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

W terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 2 listopada 2017 roku do dnia 16 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 31 października 2017 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 31 października 2017 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

1) Tytuł projektu

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 31 października 2017 r. - 7 listopada 2017 r.

3) Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej

Wydział Oświaty Promocji i Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370-52-37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.46.2017

Busko-Zdrój, 27 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.46.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 27 października 2017 r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działce ozn. nr ewid. gr. 182 położonej w Busku – Zdroju, przy ul. Żeromskiego (obr.6).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 27 października 2017 roku do dnia 10 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].