Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Konkurs pn. "Projekt i wykonanie murali promocyjnych z okazji 730 - lecia lokacji miasta Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ogłasza otwarty konkurs pn. „Projekt i wykonanie murali promocyjnych z okazji 730-lecia lokacji miasta Busko-Zdrój" mający na celu wyłonienie najlepszego projektu murali które zostaną namalowane na ogrodzeniu placu opałowego KZC "Ponidzie" na osiedlu Sikorskiego 42.

Ideą przewodnią konkursu jest promocja oraz 730 - lecie lokacji miasta Busko-Zdrój. Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia nr 117/2017 z dnia 24.08.2017 [pdf]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.31.2017

Busko-Zdrój, 30 sierpnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.31.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o ul. Łagiewnicka 25 28-100 Busko-Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach, na działkach o numerach ewidencyjnych 509/14, 509/15, 509/13, 509/12, 509/3, 509/2, 509/1, 509/8, 509/7, 509/10, 509/9 położonych na terenie sołectwa Zbrodzice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 30 sierpnia 2017 roku do dnia 12 września 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.27.2017

Busko-Zdrój, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.27.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN, sieci kablowej niskiego napięcia nn, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, bramki stacyjnej średniego napięcia na działkach ozn. nr ewid. gr. 386/1, 386/2, 354, 353, 360, 359/1, 385/1, 385/2, 388, 387, 591/4, 359/2 położonych w sołectwie Młyny, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 25 sierpnia 2017 roku do dnia 11 września 2017 roku.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na Zespół Aspergera w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju.

DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1W BUSKU - ZDROJU
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Stanowisko: pomoc nauczyciela dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na Zespół Aspergera
Wymiar czasu: ¾ etatu
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o prace na czas określony od 11.09.2017r. do 22.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania: 
Ogłoszenie [ pdf ].

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w miesiącu sierpniu przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w pokoju nr 30 (II piętro). Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej urzędu: www.umig.busko.pl

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.30.2017

Busko-Zdrój, 23 sierpnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.30.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agata Woźniak, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 1169, 1170/2, 24/1, 24/2, 75, 158/28, 158/23, 158/24, 158/25, 158/21, 158/20, 158/19, 157/1 położonych na terenie sołectwa Mikułowice gm. Busko-Zdrój.

Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych...

Busko-Zdrój 2017-08-18

Znak:GKNŚR.6840.36.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.
1.
Przetarg ustny nieograniczony:

a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 88/2 obr. 09 o powierzchni 0,1451 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00007632/5. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym do zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Część nieruchomości jest przedmiotem dzierżawy na rzecz właścicieli garaży znajdujących się na gruncie.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Kołaczkowice gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 1775 o powierzchni 0,54 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039219/7. Na nieruchomości znajduje się staw.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako wody powierzchniowe oraz grunty wykluczone z zabudowy- słabonośne.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

c) zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Ruczynów gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 182/1 o powierzchni 0,49 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00026883/3.

Więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: GKN. 6810.4.11.2017

Busko- Zdrój, dn.17.08.2017 r.

Znak: GKN. 6810.4.11.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703), zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zo-stało postępowanie administracyjne w sprawie uznania działek gruntu położonych w miejscowości Kawczyce gm. Busko-Zdrój, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 130, 219, 225, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 o łącznej pow. 2.49 ha, za mienie gromadzkie.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), uprzejmie zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w w/w sprawie przygotowany został mate-riał dowodowy do wydania stosownej decyzji.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (zawiadomienie uważa się za doręczone z chwilą upływu okresu wywieszenia go na okres 14 dni) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 370-50-62.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].