Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

OGŁOSZENIE

z dnia 19 stycznia 2018 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 roku

Wsparcie zadań publicznych w zakresie:

 1. 1) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.):
  a) Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie gminy Busko-Zdrój;
  b) Pozostałe zadania publiczne z zakresu Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 5. Promocji i organizacji wolontariatu.
 6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 7. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykaz zadań oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http: //bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia".

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, III piętro, pokój nr 44, tel. (41) 370-52-37, 81 lub 07 w godz. od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 16:00.

Dokument źródłowy do pobrania (ogłoszenie + zarządzenie) [ pdf ].

Wzór oferty [ docx ].

Wzór sprawozdania częściowego końcowego [ docx ].

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.59.2017

Busko-Zdrój, dnia 19 stycznia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.59.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2018 roku wydana została Decyzja nr 59/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 101/1 i 101/2 położonych w Busku-Zdroju (obręb 05).

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 22 stycznia 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Przetarg nieograniczony: Dzierżawa 16 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój, 2018.01.17

Znak:GKNŚR.6845.7.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 16 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia jest 16 przeszklonych pawilonów handlowych oznaczonych numerami: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29 i 30 o powierzchni po 9,7m2 każdy:
- pawilon oznaczony nr 1 przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową,
- pawilony oznaczone nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 przeznaczone są pod handel artykułami spożywczymi,
- pawilony oznaczone nr 14, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 przeznaczone są pod handel artykułami  przemysłowymi,
- pawilon oznaczony nr 29 przeznaczony jest po handel mięsem i jego przetworami lub handel  artykułami spożywczymi lub handel artykułami przemysłowymi.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Pełna dokumentacja do porania [pdf]

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Gminy zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właściciela w wysokości 50% wartości zabiegu.

Busko-Zdrój, dn. 15.01.2018 r.

Znak: GKNŚR. 6140.2.2018

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Gminy zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właściciela w wysokości 50% wartości zabiegu.

Talony na zabiegi dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.00 -15.00) do wyczerpania środków finansowych w kwocie 6 000,00 zł.

Właściciel zwierzęcia ubiegający się o dofinansowanie powinien zgłosić się z dowodem osobistym, a w przypadku posiadaczy psów dodatkowo okazać się dowodem uiszczenia opłaty od posiadania psa lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z takiej opłaty i posiadać wiedzę o jego wadze.

Właściciel zwierzęcia może ubiegać się o dofinansowanie do wykonania jednego zabiegu.

Zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Stanisława Króla z siedzibą ul. Bohaterów Warszawy 6, 28-100 Busko-Zdrój.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem 41 370 52 25.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.58.2017

Busko-Zdrój, dnia 12 stycznia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.58.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2018 roku wydana została Decyzja nr 58/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN+nN na działce ozn. nr ewid. 420 położonej na terenie sołectwa Skotniki Duże gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 12 stycznia 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.57.2017

Busko-Zdrój, dnia 12 stycznia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.57.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2018 roku wydana została Decyzja nr 57/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Siesławice na działkach ozn. nr ewid. 140/1 i 143/2 oraz w Busku-Zdroju na działce nr ewid. 116/1 (obr.12).
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 12 stycznia 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].