Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.39.2017

Busko- Zdrój, 2017.10.26

Znak: BUŚ.6733.39.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz. 1073) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257 ),

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.10.26 na wniosek z dnia 2017.09.06 Piotra Śpiewaka Grupa Projekt Sp z o.o ul. Fredry nr 2/5, 30-605 Kraków działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka Piłsudskiego nr 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna została wydana decyzja w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN na działkach ozn. nr ewid. 383/1, 495, 305, 298/2, 299, 298/1, 165/1 – usytuowanych w Skotnikach Dużych oraz na działkach ozn. nr ewid. 96, 197, 91, 265, 264, 256/1, 272, 249, 79, 255, 254/1, 77,78, 252, 251, 76, 250, 33 – usytuowanych w Skotnikach Małych.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Wymiar czasu: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.14.2016

Busko-Zdrój, 2017.10.19

Znak: BUŚ.6220.14.2016

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m,

że zostały zebrane dowody w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, które polega na „Budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP".

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.49.2017

Busko-Zdrój, 25 października 2017r.

Znak: BUŚ.6733.49.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko – Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik Marcin Łukasz Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie dwóch budynków mieszkalnych (6A oraz 7 przy ul. Bocznej) wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania z budynków mieszkalnych na cele użyteczności publicznej oraz przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych (16+2 dla osób niepełnosprawnych), budowa wiaty oraz altany dla celów aktywności społecznej w ramach adaptacji budynków przy ul. Bocznej w Busku – Zdroju wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele aktywności społecznej na działkach ozn. nr ewid. gr. 200/1, 200/2, 202/2, 201, 202/1, 208, 207/5 położonych w Busku – Zdroju, przy ul. Bocznej (obr.10).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 26 października 2017 roku do dnia 9 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.46.2017

Busko-Zdrój, 24 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.46.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działce ozn. nr ewid. 182 położonej w Busku - Zdroju przy ul. Żeromskiego (obręb 6)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 25 października 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.41.2017

Busko-Zdrój, dnia 24 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.41.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 24 października 2017 roku wydana została decyzja nr 41/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr ewid. gr. 512/7, 619, 580, 539, 540/1, 621 położonych w sołectwie Zbludowice, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 24 października 2017 roku do dnia 7 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Rozbudowa ulicy Rokosza w Busku- Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej - udostępnieniem kanału technologicznego

RSID.7011.5.83.2017

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2016, poz.1440 ze zm.) Gmina Busko-Zdrój informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

„Rozbudowa ulicy Rokosza w Busku- Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową małej architektury (ławki, kosze na odpady), ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, kanalizacji deszczowej wraz z przykryciem odcinków cieku „Rów od Buska”, w ramach zadania: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:
Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28- 100 Busko-Zdrój

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

  1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego.
  2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
  3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umieszczone w kanale technologicznym.
  4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.40.2017

Busko-Zdrój, dnia 24 października 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.40.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 24 października 2017 roku wydana została decyzja nr 40/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr ewid. gr. 529, 475, 309, 311 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 24 października 2017 roku do dnia 7 listopada 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].