Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.15.2018

Busko-Zdrój, 4 czerwca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.15.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 4 czerwca 2018 roku wydana została Decyzja Nr 15/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 315/6, 140, 139/3, 127/1, 126/1, 323/1, 323/2 położonych w Busku-Zdroju ul. Władysława Reymonta, obręb 03.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 5 czerwca 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.13.2018

Busko-Zdrój, 4 czerwca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.13.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 4 czerwca 2018 roku wydana została Decyzja Nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą, na działce nr ewid. 1409 położonej w Kołaczkowicach gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 5 czerwca 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 33-34...

Busko-Zdrój, 2018.06.05

Znak:GKNŚR.6845.137.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego nr 33-34, położonego w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 19 czerwca 2018 roku do godziny 15:00.
  2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju".

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia

Busko-Zdrój 2018.06.04

Znak:GKNŚR.6840.128.2018

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia.

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na "spotkanie informacyjne"

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na "spotkanie informacyjne"

Spotkanie informacyjne Busko - Zdrój

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 czerwca 2018 roku w Hotelu Słoneczny Zdrój w Busko - Zdroju.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, RODO a także o*ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmie Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, a takżeKrajowej Administracji Skarbowej.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z *Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji,**Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskichoraz Banku Gospodarstwa Krajowego *będą do Państwa dyspozycji.

Zarejestruj się już dziś!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na "spotkanie informacyjne"

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w Buskim Samorządowym Centrum Kultury – kinooperator

DYREKTOR BUSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
ogłasza nabór kandydatów na
wolne stanowisko
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju

Stanowisko: kinooperator
Wymiar czasu pracy: 1/1
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Miejsce pracy: Buskie Samorządowe Centrum Kultury - Dom Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ].

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do dnia 31 maja 2018 r. dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z tych zezwoleń.

Niedopełnienie ww. obowiązku skutkuje wygaszeniem z mocy ustawy zezwoleń.

Jeśli przedsiębiorca nie dokona ustalonej opłaty, to może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie kolejnych 30 dni. Jednak w tym przypadku kwota do zapłaty powiększona zostanie o 30% opłaty rocznej.

/ art. 111 ust. 4 i ust. 7 oraz art. 18 ust. 12a i 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)/

Nr konta bankowego na który należy uiścić zapłatę: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.14.2018

Busko-Zdrój, dnia 25 maja 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.14.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 25 maja 2018 roku wydana została Decyzja Nr 14/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. gr. 11/2, 11/1, 10, 302, 598, 356 położonych w sołectwie Siesławice, gm. Busko – Zdrój..

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 25 maja 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].