Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju, na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Uchnastej.

Urząd Miasta i Gminy w Busku – Zdroju informuje, iż w dniu 20.09.2017 r., w godzinach 8.00-16.00, na ul. Kusocińskiego w Busku – Zdroju, na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Uchnasta, wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, spowodowane wyłączeniem z ruchu przedmiotowego odcinka ulicy, za wyjątkiem dojazdu do posesji.

Przedmiotowe utrudnienia spowodowane będą organizowanym w powyższym terminie meczem towarzyskim reprezentacji młodzieżowej Polski U-16 z reprezentacją Szkocji.

Wynik naboru na wolne stanowiska pracy w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowiska pracy w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku - Zdroju zostały wybrane:

na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego:

  1. Lechowska Marta
  2. Niziołek Paulina
  3. Paśmińska Anna
  4. Powroźnik Katarzyna
  5. Skalska Anna

na stanowisko pomoc kuchenna

  1. Noga Maryla

Uzasadnienie:
Kandydatki na stanowisko nauczyciela spełniły wymogi formalne do zatrudnienia, a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziły dobrą znajomość zagadnień związanych z nauczanym przedmiotem i ze specyfiką pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.14.2016

Busko-Zdrój, 2017.09.12

Znak:BUŚ.6220.14.2016

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z przedstawieniem ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz jego uzupełnieniami

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia które polega na „Budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP”.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 319 i Nr 320 obr. Szczerbaków, gmina Wiślica.
Zasięg oddziaływania inwestycji:
- w obrębie 0017 Szczerbaków gmina Wiślica działki numer: 319, 320,
- w obrębie 0021 Wójcza gmina Pacanów działki numer: 491/2, 501/10.
Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek Andrzeja Lasaka zam. Szczerbaków 97; 28-160 Wiślica.

Wszczęcie postępowania w w/w sprawie nastąpiło zawiadomieniem Wójta Gminy Wiślica z dnia 08.01.2015 r., znak:RS.III.6220.5.2014.2015.

Przedmiotem decyzji ma być określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, które polega na „Budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym gruntu 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21,5 DJP”.
Organem właściwym do wydania decyzji w w/w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju.

Niniejszym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 16 września 2017 r. do dnia 16 października 2017 r.

Akta sprawy, w tym wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzgodnienia i opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych pokój nr 18, tel. 41 370 52 76, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.28.2017

Busko- Zdrój, 2017.09.12

Znak: BUŚ.6733.28.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz. 1073) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257 ),

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.09.12 na wniosek z dnia 2017.07.14 PGE Dystrybucja S.A ul. Garbarska nr 21a, 20-340 Lublin działająca przez pełnomocnika Michała Majewskiego AMPEO ul. Domaniówka nr 31/8, 25-413 Kielce, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch kablowych linii średniego napięcia, stacji transformatorowej kontenerowej oraz budowie kablowych linii niskiego napięcia na działkach ozn. Nr ewid. 182(droga), 155, 157, 122/6, 122/5, 122/4,122/3 i 122/1 (droga) usytuowanych Busku-Zdroju przy ulicy Łagiewnickiej .

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.39.2017

Busko- Zdrój, 2017.09.12

Znak: BUŚ.6733.39.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz.1073 ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257 )

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.09.12 na wniosek z dnia 2017.09.06 Piotra Śpiewaka Grupa Projekt Sp z o.o ul. Fredry nr 2/5, 30-605 Kraków działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka Piłsudskiego nr 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN na działkach ozn. nr ewid. 383/1, 495, 305, 298/2, 299, 298/1, 165/1 – usytuowanych w Skotnikach Dużych oraz na działkach ozn. nr ewid. 96, 197, 91, 265, 264, 256/1, 272, 249, 79, 255, 254/1, 77,78, 252, 251, 76, 250, 33 – usytuowanych w Skotnikach Małych.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.38.2017

Busko-Zdrój, 12 września 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.38.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko – Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Artur Wieloch, ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko – Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Mikułowice gm. Busko-Zdrój na działkach ozn. nr ewid. gr. 525, 560/6, 559/4, 559/2, 1223/4, 1223/6, 1245/11, 1245/12, 553/1, 553/7, 553/9, 552, 551/8, 551/7, 1239, 547/7, 547/1, 545/6, 545/5, 546, 544, 543, 542, 541, 539/4, 539/3, 538/1, 538/6, 537, 536, 535, 534

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.37.2017

Busko-Zdrój, 12 września 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.37.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko – Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Artur Wieloch, ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko – Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikułowice, gm. Busko-Zdrój na działkach ozn. nr ewid. gr. 525, 572, 523, 524/1, 520.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.41.2017

Busko-Zdrój, 12 września 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.41.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko – Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Artur Wieloch, ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko – Zdrój, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na działkach ozn. nr ewid. gr. 512/7, 619, 580, 539, 540/1, 621 położonych w sołectwie Zbludowice, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 13 września 2017 roku do dnia 28 września 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].