Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2018 roku...

OGŁOSZENIE
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ogłasza
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2018 roku

Wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale „Ogłoszenia".

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, III piętro, pokój nr 47, tel. (41) 370-52-09 lub tel. (41) 370-52-31 w godz. od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Zarządzenie 2018/63 + Regulamin [ pdf ].
Wzór oferty [ doc ].
Wzór sprawozdania cześciowego końcowego [ doc ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.1.2018

Busko-Zdrój, dnia 30 marca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 30 marca 2018 roku wydana została Decyzja nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 151, 108/3, 109 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Objazdowej, obręb 05.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 3 kwietnia 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.3.2018

Busko- Zdrój, 2018.03.28

Znak: BUŚ.6733.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz. 1073 ze zm. ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.),

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2018.03.28 na wniosek z dnia 2018.02.06 PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska nr 21A, 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna w imieniu której działa pełnomocnik Pani Agata Woźniak ul. Przemysłowa nr 4,  28-400 Pińczów, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach ozn. nr ewid. 395, 341, 474, 722/1 i 481 usytuowanych w Olganowie.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!

12Jeżeli jesteś osobą zdrową, sprawną fizycznie, posiadającą obywatelstwo polskie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe i pragniesz wziąć na swoje barki współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich, swojego miasta, wioski, gminy, województwa i swojej ojczyzny Polski zgłoś się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) – tam dowiesz się jak wstąpić do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Osoba zainteresowana pełnieniem terytorialnej służby wojskowej - składa wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień (WKU). Przychodząc do WKU należy zabrać ze sobą książeczkę wojskową, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty poświadczające wykształcenie, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, rekomendacje organizacji proobronnych, których jest członkiem.

Czytaj więcej...

Komunikat dla producentów tytoniu

KOMUNIKAT
PRODUCENCIE SUROWCA TYTONIOWEGO, PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU W KRAJOWYM OŚRODKU WSPARCIA ROLNICTWA

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany na wniosek producenta. Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowy składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r., na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.6.2018

Busko-Zdrój, 29 marca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.6.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 1169, 1170/2, 24/1, 24/3, 24/4, 158/28, 158/23, 158/24, 158/25, 158/21, 158/20, 158/19, 157/1 położonych na terenie sołectwa Mikułowice gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 30 marca 2018 roku do dnia 12 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.2.2018

Busko-Zdrój, dnia 28 marca 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że w dniu 28 marca 2018 roku wydana została Decyzja nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 330, 329, 498, 334/3, 327/1, 497/2, 191 położonych w Zbrodzicach gm. Busko-Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 29 marca 2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Busko-Zdrój.

Busko-Zdrój, dn. 27.03.2018 r.

Znak: GKNŚR.6140.12.2017

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Busko-Zdrój

Nazwa zadania:

Działania na rzecz pomocy bezdomnym psom z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju http://bip.umig.busko.pl w dziale Ogłoszenia

Dodatkowych informacji udziela:

Anna Bezak - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, pok. nr 8, tel. 41 370 5225 od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, a w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00.

Termin składnia ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Zarządzenie + regulamin [ pdf ].