Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ: FB.3251.3.83.2017

Znak:FB.3251.3.83.2017

Busko-Zdrój 30.11.2017

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 30 listopada 2017 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza, iż nie podejmuje inicjatywy uchwałodawczej zmierzającej do obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej do naliczenia stawki podatku leśnego na 2018 rok, a określonej na kwotę 197,06 zł za 1 m3 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, ogłoszonej w Monitorze Polskim z 2017 r. poz. 963.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciela wspomagającego w zakresie pedagogika specjalna.

Busko-Zdrój, 05.12.2017 r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku - Zdroju
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
- nauczyciela wspomagającego w zakresie pedagogika specjalna

Liczba wolnych miejsc pracy: 1

Przedmiot naboru:
Stanowisko: nauczyciel wspomagający
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku-Zdroju Okres zatrudnienia: od 18.12.2017 r. do 31.07.2018r. na czas określony
Podstawa zatrudnienia: 24,5/ 25 godzin dydaktycznych tygodniowo

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

 

18.12.2017 - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku naboru w dn. 15.12.2017r. na stanowisko nauczyciela wspomagającego została wybrana pani Małgorzata Cepak- Szałek.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.47.2017

Busko-Zdrój, dnia 4 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.47.2017

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 4 grudnia 2017 roku wydana została decyzja nr 47/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 71/12, 71/11, 71/10, 72/1, 73/15, 73/16, 73/17 położonych w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy (obręb 11).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 5 grudnia 2017 roku do dnia 18 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Od decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ul. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości. Znak: GKNŚR.6840.3.4.2017.

Busko-Zdrój 4-12-2017

Znak:GKNŚR.6840.3.4.2017

I N F O R M A C J A
o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 24.11.2017 r. w pok. Nr 25 Urzędu Miasta i Gminy, komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przeprowadziła przetargi ustne na sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych.

1) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A", oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.
Ilość osób dopuszczonych do przetargu – 0
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu – 0
Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 1 773 660,00 zł
Nabywca: brak nabywcy.

Więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.51.2017

Busko-Zdrój, 1 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.51.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 293, 299, 300/1, 300/2, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 307, 308, 309 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój.

W terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mają prawo zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie pokój nr 17, w godzinach pracy Urzędu oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wgląd do akt nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 15 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.59.2017

Busko-Zdrój, 1 grudnia 2017 r.

Znak: BUŚ.6733.59.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2 25-550 Kielce w imieniu której działa pełnomocnik Pan Józef Lizak reprezentujący Firmę Handlowo-Usługową HYDROLAND Józef i Dariusz Lizak Spółka Cywilna ul. Jagiellońska 20 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia na działkach ozn. nr ewid. 101/1 i 101/2 położonych w Busku-Zdroju (obręb 05).

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 4 grudnia 2017 roku do dnia 18 grudnia 2017 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Busko-Zdrój, 1 grudnia 2017 r.

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2018 r.

Konsultacje rozpoczęto 23.11.2017 r. i zakończono 30.11.2017 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu przedmiotowej uchwały można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl jak również na tablicach ogłoszeń urzędu.

W w/w terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA: Gmina Busko-Zdrój informuje o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ramach realizacji zadania "Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój"

29.11.2017r.

Gmina Busko-Zdrój Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28- 100 Busko-Zdrój

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Gmina Busko-Zdrój informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:

„Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej".

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym dróg gminnych tj. ulic 1-ego Maja, Starkiewicza, Waryńskiego, Kusocińskiego, Rokosza i Rehabilitacyjnej w Busku-Zdroju mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:

Gmina Busko-Zdrój
Ul. Mickiewicza 10
28- 100 Busko-Zdrój

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

  1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego.
  2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
  3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umieszczone w kanale technologicznym.
  4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Lokalizacja [ pdf ].