Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla widzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jednostki Podległe

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

WŁADZE GMINY

BURMISTRZ: Waldemar Sikora
Z-ca Burmistrza: Henryk Radosz
Z-ca Burmistrza: Tomasz Mierzwa
Sekretarz: Maciej Renda
Skarbnik: Artur Tokarz

GODZIINY OTWARCIA URZĘDU:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6220.5.2017

Busko Zdrój, 2017.08.07

Znak:BUŚ.6220.5.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m, że

dnia 07.08.2017 r., na wniosek Powiatu Buskiego ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki – Radzanów od km 0+015 do km 2+540 długości 2525 m.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów numerami:

- 643, 765 obręb Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
- 549 obręb Pęczelice,
- 56, 91 obręb Skotniki Małe,
- 518 obręb Skotniki Duże.

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, tel. 041 370 52 46, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00, można zapoznać się z aktami sprawy i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów w przeciągu siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że tut. Organ, w związku z prowadzonym postępowaniem, wystąpił o wydanie stosownych opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Działając w oparciu o art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na nie zakończone postępowanie związane z rozpatrzeniem wniosku w tym uzyskanie opinii i uzgodnień.

Wydanie stosownej decyzji przewiduje się w terminie do 30.10.2017 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].