Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego SPN.III.7821.1.4.2017

  • Drukuj

Kielce, dnia 11-08-2017

Znak: SPN.III.7821.1.4.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 11f ust. 3 – 5 w związku z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1496)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że w dniu 11.08.2017r. wydał decyzję, którą uchylił w całości decyzję Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 166/88, 166/86, 166/84, 166/82, 128/1, 128/2, 166/80, 166/78, 166/76, 166/74, 239, 234, 302, 251/3, 122, 125, 126, 127, 128/3, 166/39, 166/87, 166/85, 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7, 129 obręb 11 w Busku-Zdroju” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Jednocześnie wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone.

Od decyzji, o której mowa wyżej, stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji Nr 1/17 Starosty Buskiego z dnia 03.07.2017r., znak: AB.6740.15.1.2017.

Zapoznanie z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Inga Matuszewska
Z-ca dyrektora
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Dokumenty źródłowe do pobrania [pdf] [xades]