Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla widzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Jednostki Podległe

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

WŁADZE GMINY

BURMISTRZ: Waldemar Sikora
Z-ca Burmistrza: Henryk Radosz
Z-ca Burmistrza: Tomasz Mierzwa
Sekretarz: Maciej Renda
Skarbnik: Artur Tokarz

GODZIINY OTWARCIA URZĘDU:

Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek: 7:00-15:00
Środa: 7:00-15:00
Czwartek: 7:00-15:00
Piątek: 7:00-15:00

100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży...

Busko-Zdrój 2017-09-22

Znak:GKNŚR.6840.42.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1. a) Nieruchomość położona w sołectwie Skotniki Duże oznaczona w ewidencji gruntów nr 294 o powierzchni 0,2200 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039216/6.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne.
Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 427/2 obr.09 o powierzchni 0,2040 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem B.MN.MP.3.- tereny zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa jednorodzinna oraz pensjonatowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi; przeznaczenie uzupełniające - zabudowa rezydencjalna usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

c) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 427/3 obr.09 o powierzchni 0,3924 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem B.MP.UZ.- tereny zabudowy pensjonatowej i uzdrowiskowej. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa pensjonatowa i uzdrowiskowa wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędnymi do jej funkcjonowania.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 do składania w terminie do 13 listopada 2017r. wniosków o nabycie ww. nieruchomości.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości ustalone zostały w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą:

- dz. nr 294 - 26 800,00 zł
- dz. nr 427/2 - 373 920,00 zł
- dz. nr 427/3 - 1 242 300,00 zł

Cena wywoławcza brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Sprzedaż nieruchomości nr 294 zwolniona z podatku VAT - nieruchomość rolna .

4. Cena nieruchomości płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz zamieszczeniu na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 13 tel. 041 370 52 68 lub pok. nr 15 tel. 041 370 52 62.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].