Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomość stanowiącą własność Gminy Busko-Zdrój...

Busko-Zdrój, 22-09-2017 r.

Znak: GKNŚR.6842.1.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Busko-Zdrój.

Nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Skałki obręb. 06 oznaczona w ewidencji gruntów nr 408/7 o powierzchni 351 m2 dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KI1B/00046760/6.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Cenę nieruchomości określono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 59 688,00 zł za całą nieruchomość. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zostanie zaliczona kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości w wysokości 36 627,00 zł. Do kwoty równej różnicy ceny nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.Termin zagospodarowania nieruchomości – nieruchomość zagospodarowana.

Zgodnie z treścią § 4 pkt 4 uchwały Nr VII/73/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.06.2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania oraz wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 147 poz. 2065 z 2007r., Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju pozytywnie zaopiniowała sprzedaż ww. nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego nastąpi w trybie bezprzetargowym w myśl art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży użytkowania wieczystego ponosi nabywca nieruchomości.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].