Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój: GKNŚR.602.1.2017

Busko-Zdrój, 09.10.2017 r.

Znak:GKNŚR.602.1.2017

INFORMACJA
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".

Zgodnie z brzmieniem art. 57 pkt 2 art. 58 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) tut. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w Programu.

Pismem znak: NZ.9022.5.99.2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach uznał, iż w rozpatrywanym przypadku można odstąpić od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na to, że realizacja działań przewidzianych w przedmiotowym projekcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi.

Pismem znak: WPN-II.410.124.2017.EC z dnia 2 października 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu dokumentu, co jest równoznaczne z brakiem konieczności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" umieszczono na stronie internetowej: www.umig.busko.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.sios.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Załączniki:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

1. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach [ pdf ].
2. Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach [ pdf ].