Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 21 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju ...

Busko-Zdrój, 2017.11.09.

Znak:GKNŚR.6845.301.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 21 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia są 21 przeszklone pawilony handlowe oznaczone numerami: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 i 29 o  powierzchni po 9,7m2 każdy:

 • pawilon oznaczony nr 1 przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową,
 • pawilony oznaczone nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 przeznaczone są pod handel artykułami spożywczymi,
 • pawilony oznaczone nr 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 przeznaczone są pod handel artykułami przemysłowymi,
 • pawilon oznaczony nr 29 przeznaczony jest po handel mięsem i jego przetworami lub handel artykułami spożywczymi lub handel artykułami przemysłowymi.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 23 listopada 2017 roku do godziny 15:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obslugi Interesanta pokoj nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego w Hali Targowej".

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę jego firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, PESEL, NIP.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Numer pawilonu.
 4. Rodzaj prowadzonej działalności.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 6. Proponowana wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 7. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.
 8. Kopie dowodu wpłaty wadium.
 9. Numer telefonu oferenta.
 10. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie tut. Urzędu.

Oferty niekompletne nie bedą rozpatrywane.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 3. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 4. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju lub kasie tut. Urzędu, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 23 listopada 2017 roku.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako Dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako Dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2017 roku w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, o godz. 10:00.
2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawy.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru Dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako Dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy zostanie zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 5. Oferty złożone przez osoby, które były dzierżawcami pawilonów handlowych w Hali Targowej, którzy zalegają z czynszem - zostaną odrzucone.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].