Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 3-4, 9-10, 11-12, 15-16, 19-20, 21-22, 23-24 i 37-38, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja.

Busko-Zdrój, 2017.11.10

Znak:GKNŚR.6845.307.2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych nr: 3-4, 9-10, 11-12, 15-16, 19-20, 21-22, 23-24 i 37-38, położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6.

Minimalny czynsz dzierżawny za jeden pawilon handlowy określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 24 listopada 2017 roku do godziny 15:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego".

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę jego firmy, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, PESEL, NIP.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Rodzaj asortymentu będący przedmiotem prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zainteresowanym do wydzierżawienia pawilonie handlowym.
 4. Numer pawilonu.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 6. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 7. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.
 8. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 9. Numer telefonu oferenta.
 10. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie tut. Urzędu.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona wyłącznie w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zakresie sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych i produktów regionalnych.
 2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat. Umowa może być rozwiązana przez wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany lokalizacji pasażu handlowego.
 3. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 4. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 5. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju lub kasie tut. Urzędu, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 21 listopada 2017 roku.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako Dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako Dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2017 roku w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, o godz. 1200.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% proponowana wysokość czynszu najmu.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 5. Oferty złożone przez osoby, które były dzierżawcami pawilonów i z którymi rozwiązano umowy na ich wniosek, oferty złożone przez dzierżawców, którzy zalegają z czynszem oraz oferty osób, które w poprzednich postępowaniach złożyły najkorzystniejszą ofertę i odstąpiły od podpisania umowy dzierżawy - zostaną odrzucone.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].