Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.60.2017

  • Drukuj

Busko- Zdrój, 2017.12.06

Znak: BUŚ.6733.60.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO -ZDRÓJ

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o098 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1257)

z a w i a d a m i a m że, w dniu 2017.12.06 na wniosek z dnia 2017.12.04 Artura Wielocha ul. Przemysłowa nr 15a , 28-100 Busko-Zdrój działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska nr 21A , 20-340 Lublin Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego nr 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna zostało wszczęte postępowanie w sprawie określenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN 15KV, stacji transformatorowej napowietrzanej SN/nN 15/04 kV, linii napowietrznej i kablowej nN 04 kV na działkach nr ewid. 76,77/1,77/2,77/3,78,185,490,491/1, 491/2,491/3,491/4 i 983 położonych w Młynach.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].