Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6845.14.2018 - publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 14 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju...

Busko-Zdrój, 2018.02.12

Znak:GKNŚR.6845.16.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę 14 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.

Przedmiotem udostępnienia jest 14 przeszklonych pawilonów handlowych oznaczonych numerami: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 24, 25, 27 i 29 o powierzchni po 9,7m2 każdy:

 • pawilon oznaczony nr 1 przeznaczony jest pod działalność handlowo-usługową,
 • pawilony oznaczone nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 przeznaczone są pod handel artykułami spożywczymi,
 • pawilony oznaczone nr 14, 21, 22, 24, 25, 27, przeznaczone są pod handel artykułami przemysłowymi,
 • pawilon oznaczony nr 29 przeznaczony jest po handel mięsem i jego przetworami lub handel artykułami spożywczymi lub handel artykułami przemysłowymi.

Minimalny czynsz dzierżawy za pawilon określa się w wysokości nie niższej niż 250,00 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym.

Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

 

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert: najpóźniej w dniu 22 lutego 2018 roku do godziny 15:00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obslugi Interesanta pokoj nr 3 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godz. 8:00 - 16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:00 - 15:00 od wtorku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego w Hali Targowej".

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta (imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę jego firmy, PESEL, NIP, jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub nazwę, adres siedziby i nr KRS, REGON, jeżeli oferentem jest osoba prawna).
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Numer pawilonu.
 4. Rodzaj prowadzonej działalności.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego zaproszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 6. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ).
 7. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.

Wyżej wymienione dane są obowiązkowe. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie tut. Urzędu.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.
 2. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów ani utraconych korzyści.
 3. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 4. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wadium w wysokości 50,00 zł należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój Nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Busku-Zdroju lub kasie w tut. Urzędzie, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 22 lutego 2018 roku.

Wadium w określonej powyżej wysokości pozwala na wzięcie udziału w przetargu wyłącznie na jeden pawilon wymieniony w złożonej ofercie.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako Dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako Dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018 roku w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, o godz. 10:00.
 2. Kryterium wyboru najlepszej oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawy.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru Dzierżawcy bez podania przyczyn oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon wpłynie więcej niż jedna oferta, decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o jego wyniku pisemnie. Gmina Busko-Zdrój zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 4. W przypadku, gdy osoba ustalona jako Dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy zostanie zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 5. Oferty złożone przez osoby, które były dzierżawcami pawilonów handlowych w Hali Targowej, którzy zalegają z czynszem - zostaną odrzucone.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. 41/ 370-52-62.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko-Zdrój oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].