Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6840.6.2018 - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży.

Busko-Zdrój 2018-02-07

Znak:GKNŚR.6840.6.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1. a) Nieruchomość położona w sołectwie Łagiewniki oznaczona w ewidencji gruntów nr 71/1 o powierzchni 0,6300 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00011592/3.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze Szanieckiego parku krajobrazowego, w strefie „C" ochrony uzdrowiskowej i stanowi grunt rolny.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b)Niezabudowana nieruchomość położona w sołectwie Szczaworyż oznaczona w ewidencji gruntów nr 763/1 1030 o łącznej powierzchni 0,0600 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039668/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod budownictwo zagrodowe.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

c) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 104/6 obr.06 o powierzchni 0,0174 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

d) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 103/6 obr.06 o powierzchni 0,0216 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

e) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 225/3 i 225/4 obr.06 o powierzchni łącznej 0,0064 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00036556/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o wysokiej intensywności.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich praw, obowiązków, długów, bądź roszczeń osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na rzecz właściciela garaży zlokalizowanych na gruncie.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

f) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 652/4 obr.06 o powierzchni 0,0010 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00037931/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

g) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 568/4 obr.09 o powierzchni 0,0036 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00007326/7

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A MN.MP-4 - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i pensjonatowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

h) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 322/2 obr.09 o powierzchni 0,0173 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00007327/4.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem A MN.MP-4 - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i pensjonatowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomości oznaczone nr 103/6, 652/4, 568/4 oraz 322/2 zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów art.37 ust. 2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż pozostałych nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym na podstawie przepisów art.37 ust.1 w/w ustawy.

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 do składania w terminie do 3 kwietnia 2018r. wniosków o nabycie ww. nieruchomości.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości ustalone zostały w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą:

- dz. nr 71/1 - 17 600,00 zł
- dz. nr 1030 i 763/1 - 10 700,00 zł
- dz. nr 104/6 - 19 400,00 zł
- dz. nr 103/6 - 24 100,00 zł
- dz. nr 225/3 i 225/4 - 9 400,00 zł
- dz. nr 652/4 - 2 830,00 zł
- dz. nr 568/4 - 10 209,00 zł
- dz. nr 322/2 - 47 600,00 zł

Cena wywoławcza brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Sprzedaż nieruchomości nr 71/1 zwolniona jest z podatku VAT na podst. art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

4. Cena nieruchomości płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz zamieszczenie na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 13 tel. 041 370 52 68 lub pok. nr 15 tel. 041 370 52 62.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].