Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

OBWIESZCZENIE SKO.OŚ-60/62/5/2018

Kielce, 2018.02.28

SKO.OŚ-60/62/5/2018

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 1332)

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 28.02.2018r. wydało decyzję znak:j.w., którą po rozpoznaniu zbiorowego odwołania wniesionego przez Panią Marię Madej oraz mieszkańców sołectwa Szczerbaków oraz Wójczy od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 05.12.2017r. znak: BUS.6220.14.2016, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 188,25DJP wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na działkach nr ewid. 320 i 319 w miejscowości Szczerbaków, gmina Wiślica, dla której inwestorem jest Pan Andrzej Lasak prowadzący gospodarstwo rolne o obsadzie zwierząt 21, 5 DJP uchyliło w całości ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji. Nadto, odrębnymi postanowieniami z dnia 28.02.2018r. znak:SKO.OŚ/645-646/44-45/2018 stwierdziło, że złożone odrębnie odwołanie przez Państwa Anetę i Andrzeja Bacharz wniesione zostało z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

Z treścią decyzji Kolegium oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej SKO w Kielcach, na okres 14 dni.

Obwieszczenie zostaje także wywieszone na okres 14 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Urzędu Gminy w Wiślicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób w danej miejscowości.

Po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia ww. decyzja i postanowienia zostają uznane za doręczone.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].