Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

Znak:GKNŚR.6840.17.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:
a) Nieruchomość położona w sołectwie Łagiewniki oznaczona w ewidencji gruntów nr 71/1 o powierzchni 0,6300 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00011592/3.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze Szanieckiego parku krajobrazowego, w strefie „C" ochrony uzdrowiskowej i stanowi grunt rolny.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w sołectwie Szczaworyż oznaczona w ewidencji gruntów nr 763/1 i 1030 o łącznej powierzchni 0,0600 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039668/9.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod budownictwo zagrodowe.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

c) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 225/3 i 225/4 obr.06 o powierzchni łącznej 0,0064 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00036556/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o wysokiej intensywności.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich praw, obowiązków, długów, bądź roszczeń osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na rzecz właściciela garaży zlokalizowanych na gruncie.

Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Pierwszy przetarg ustny ograniczony.
a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju oznaczona w ewidencji gruntów nr 104/6 obr.06 o powierzchni 0,0174 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039489/0. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze, który oznaczono jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, których nieruchomości przylegają do działki nr 104/6.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony:
a) zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Ruczynów gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek 182/1 o powierzchni 0,49 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00026883/3.

Na działce znajdują się: budynek mieszkalny murowany jednokondygnacyjny z dobudowaną komórką oraz drewnianą stodołą pokryte wspólnym dachem o łącznej powierzchni zabudowy 104 m2, budynek gospodarczy o pow. zabudowy 8 m2, studnia oraz ogrodzenie o długości ok. 40 m wykonane z siatki metalowej na cokole betonowym. Budynki i budowle są w złym stanie technicznym.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I przetarg na sprzedaż ww. lokalu przeprowadzono w dniu 28.09.2017 r.
II przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 16.11.2017r.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargowym w przetargu nieograniczonym na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem nieruchomości nr 104/6, która zostanie sprzedana w przetargu ograniczonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2018r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 o godz., 1000 – dz. nr 71/1, godz.1030 – dz. nr 763/1 i 1030, godz.1100 – dz. nr 225/3 i 225/4, godz.1130 – dz. nr 104/6, godz. 1200 – dz. nr 182/1.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

  • dz. nr 71/1 - 17 600,00 zł
  • dz. nr 1030 i 763/1 - 10 700,00 zł
  • dz. nr 225/3 i 225/4 - 9 400,00 zł
  • dz. nr 104/6 - 19 400,00 zł
  • dz. nr 182/1 - 43 000,00 zł

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23 %.

Sprzedaż nieruchomości nr 71/1 oraz nieruchomości nr 181/1 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

4. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce w podanej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

  • oryginał dowodu wpłaty wadium
  • dokument tożsamości
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu - osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie
  • złożą oświadczenie, że znają i akceptują jego warunki określone w "Regulaminie przetargu" oraz zapoznali się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości
  • złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 z zmianami).

5. Wadium w wysokości:

- dz. nr 71/1 - 2 000,00 zł
- dz. nr 1030 i 763/1 - 1 100,00 zł
- dz. nr 225/3 i 225/4 - 1 000,00 zł
- dz. nr 104/6 - 2 000,00 zł
- dz. nr 182/1 - 5 000,00 zł

należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 11 maja 2018r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, nazwisko lub nazwiska osób fizycznych oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę wpłacającego oraz jego adres.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku licytacji jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie lub nie dokona do dnia zawarcia aktu notarialnego wpłaty ustalonej w przetargu ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, Gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji na wszelkie tematy związane z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie, tel. nr 0-41-370-52-48; tam też wyłożony jest do wglądu "Regulamin przetargu".

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój oraz zamieszczenie w prasie codziennej ogólnokrajowej i internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Busko-Zdrój 2018-04-11.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].