Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: BUŚ.6733.12.2018

Busko-Zdrój, 13 kwietnia 2018 r.

Znak: BUŚ.6733.12.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż na wniosek Gminy Busko-Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Paweł Malus ul. Przewóz 34 31-716 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju, budowie do 20 miejsc parkingowych, budowie ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w tym drogi pożarowej, na działkach nr ewid. 3/62 i 130 położonych w Busku-Zdroju os. gen. Władysława Sikorskiego w ramach zamierzenia pod nazwą „ Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działek nr 130 i 3/62 obręb 8".

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 16 kwietnia 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 2 maja 2018 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].