Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy: GKNŚR.6840.18.2018 - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży

Busko-Zdrój 2018-04-19

Znak: GKNŚR.6840.18.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2018. poz. 121 z poźn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój, przeznaczonych do sprzedaży:

1 a) Niezabudowana nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy ul. Borowinowej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A", oznaczona w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 o powierzchni 0,7310 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00010136/2.

Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na obszarze oznaczonym symbolem A.UZ.1 przeznaczonym pod zabudowę uzdrowiskową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przeznaczenie uzupełniające: usługi związane z funkcjonowaniem uzdrowiska.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/1 o powierzchni 0,14 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

c) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/4 o powierzchni 0,2164 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

2. Sprzedaż nieruchomości nr 659/1 i 659/4 nastąpi w trybie przetargowym na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami natomiast sprzedaż nieruchomości 179/19 nastąpi w przetargu ograniczonym do osób fizycznych i przedsiębiorstw należących do sektora MŚP ( małe i średnie przedsiębiorstwa).

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 u.g.n. do składania w terminie do 5 czerwca 2018r. wniosków o nabycie w/w nieruchomości.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości ustalone zostały w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą:

- dz. nr 179/19 - 1 709 700,00 zł
- dz. nr 659/1 - 30 500,00 zł
- dz. nr 659/4 - 51 045 000 zł

Cena wywoławcza brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

4. Cena nieruchomości płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

5. Nabywca nieruchomości nr 179/19 obr. 13 złoży oświadczenie, że w terminie do 31 grudnia 2018r. rozpocznie proces inwestycyjny rozumiany jako zlecenie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej na nabytej nieruchomości.

6. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej (www.bip.umig.busko.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, natomiast informacja o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 14 tel. 041 370 52 52 lub pok. nr 15 tel. 041 370 52 48.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].