Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych

Busko-Zdrój, 11.06.2018r.

Znak:GKNŚR.6840.30.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości komunalnych.

1.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony:
a) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/1 o powierzchni 0,14 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

b) Niezabudowana nieruchomość położona w miejscowości Szaniec gm. Busko- Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 659/4 o powierzchni 0,2164 ha, posiadająca księgę wieczystą KI1B/00039218/0.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony:
a) Zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Ruczynów gm. Busko-Zdrój oznaczona w ewidencji gruntów nr 182/1 o powierzchni 0,49 ha posiadająca księgę wieczystą KI1B/00026883/3.

Na działce znajdują się: budynek mieszkalny murowany jednokondygnacyjny z dobudowaną komórką oraz drewnianą stodołą pokryte wspólnym dachem o łącznej powierzchni zabudowy 104 m2, budynek gospodarczy o pow. Zabudowy 8m2, studnia oraz ogrodzenie o długości ok. 40 m wykonane z siatki metalowej na cokole betonowym. Budynki i budowle są w złym stanie technicznym.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W świetle ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

I przetarg na ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 28.09.2017 roku;
II przetarg na ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 16.11.2017 roku;
III przetarg na ww. nieruchomość przeprowadzony został w dniu 16.05.2018 roku;

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na podstawie przepisów art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.121) w trybie przetargowym:

a) w przetargu nieograniczonym - dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 659/1 w miejscowości Szaniec gm. Busko-Zdrój;
b) w przetargu nieograniczonym - dotyczy działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 659/4 w miejscowości Szaniec gm. Busko-Zdrój;
c) w przetargu nieograniczonym – dotyczy zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 182/1 w miejscowości Ruczynów gm. Busko-Zdrój;

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018r. w sali nr 25 Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 o godz.1000 – dz. Nr 659/1, godz.10:30 – dz. Nr 659/4, godz.11:00 – dz. Nr 182/1.

3. Ceny wywoławcze brutto nieruchomości wynoszą:

  • dz. nr 659/1 - 30 500,00 zł
  • dz. nr 659/4 - 51 045,00 zł
  • dz. nr 182/1 - 40 000,00 zł

Cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23% z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości nr 182/1, która zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 29a ust.8 w związku z art.43ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

4. Wadium w wysokości:

- 3 000,00 zł - dla nieruchomości nr 659/1
- 5 000,00 zł - dla nieruchomości nr 659/4
- 4 000,00 zł - dla nieruchomości nr 182/1

należy wpłacić na konto Gminy Busko-Zdrój nr 84 8480 0004 2001 0020 2000 0003 BS o/Busko-Zdrój. Wadium powinno znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej w dniu 16 lipca 2018r.

Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić nieruchomość poprzez podanie numeru nieruchomości, dane wpłacającego tj. w przypadku osób fizycznych nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej jej pełną nazwę oraz adres.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku licytacji jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie lub nie dokona do dnia zawarcia aktu notarialnego wpłaty ustalonej w przetargu ceny pomniejszonej o wpłacone wadium, Gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowych informacji na wszelkie tematy związane z przetargiem udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 41-370-52-48; tam też wyłożony jest do wglądu ,,Regulamin przetargu".

5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce w podanej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

  • oryginał dowodu wpłaty wadium,
  • dokument tożsamości,
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy - wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu - osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
  • złożą oświadczenie, że znają i akceptują jego warunki określone w ,,Regulaminie przetargu" oraz zapoznali się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości,
  • złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnoszą zastrzeżeń.

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój oraz zamieszczenie w lokalnej prasie codziennej i internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].