Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Informacja na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do tal 3 (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1457) przewiduje daleko idące zmiany w dotychczasowym systemie tej opieki, wprowadzając wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:

 • w żłobku
 • w klubie dziecięcym
 • przez dziennego opiekuna
 • przez nianię

Żłobki nie są już zakładami opieki zdrowotnej.

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

gminy – żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych osoby fizyczne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. Poz. 672, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

"Rejestr żłobków i klubów dziecięcych" prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Busko-Zdrój. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie opłata wynosi 300,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju. Dokonując wpłaty należy podać jej tyutuł: "Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych".
Wpłat można dokonywac także w kasie znajdujacej sie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na parterze w godz. 8.15 – 15.30 (pon.), 7.15-14.30 (wt.-pt.)

Do wniosku dołącza się:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu ;
 2. numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
 4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w kytórym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.

W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku o wpis, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój moze żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na portalu Emp@tia dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Osoba/podmiot powinna założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP (szczegółowe informacje można znaleźć poprzez moduł e-Wnioski). Następnie należy w module e-Wnioski:

 • wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem do lat 3,
 • wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie z rejestru bądź informację o zmianie danych w rejestrze,
 • wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowana,
 • wypełnić dokument wymaganymi danymi,
 • wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

Wysłany z portalu Emp@tia wniosek trafi na konto Gminy Busko-Zdrój

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" zawierające następujące dane:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 2. datę i numer wpisu do rejestru;
 3. formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 4. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 5. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odmawia wpisu do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" w drodze decyzji administracyjnej, następuje w przypadku:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.

Podmiot wpisany do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych" jest obowiązany do informowania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Po otrzymaniu informacji o zmianach, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokonuje zmian w "Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych" oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

Zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty.

Informacja na temat Rejestru żłobków i klubów dziecięcych [ pdf ].
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych [ pdf ].