Busko-Zdrój, dnia 15 października 2020 r.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

W dniach od 25 września do 8 października 2020 r. przeprowadzono głosowanie na 9 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa.
 2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda.
 4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec.
 5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach.
 6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
 7. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku.
 8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach.
 9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach.

Głosowanie miało charakter powszechny i odbyło się poprzez głosowanie internetowe.

Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 13.08.2020 r. została powołana komisja ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok w składzie:

 1. Agnieszka Dziarmaga – Z-ca Naczelnika Wydziału OA
 2. Joanna Gołębiowska – Inspektor w Wydziale RSID
 3. Barbara Rudzińska – Podinspektor w Wydziale GKNR
 4. Anna Cieślak – Inspektor w Wydziale OIS
 5. Katarzyna Mącznik – Podinspektor w Wydziale OA
 6. Agnieszka Żurek – Podinspektor w Wydziale OA
 7. Norbert Garecki – Informatyk w Wydziale OA
 8. Jakub Karpiński – Informatyk w Wydziale OA

Ww. komisja ustaliła co następuje:

Łącznie zostało oddanych 2008 głosów.
Głosów ważnych było 1846
Nieważnych głosów było 162

Powody unieważnienia głosów to:

 • osoby nie będące mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój – 147
 • osoby niepełnoletnie – 15

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa – 369 głosów.
 2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny – 182 głosy.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda – 278 głosów.
 4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec – 384 głosy.
 5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach – 78 głosów.
 6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój – 164 głosy.
 7. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku – 152 głosy.
 8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach – 76 głosów.
 9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach – 163 głosy.

Stwierdza się, że największą liczbę głosów w kategorii projektów dużych uzyskał projekt pod nazwą:

 1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec – 384 głosy,

w dalszej kolejności znalazły się następujące projekty:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa – 369 głosów,
 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda – 278 głosów,
 3. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny – 182 głosy,
 4. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach – 163 głosy,
 5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach – 78 głosów.

W kategorii projektów małych największą liczbę głosów uzyskał projekt pod nazwą:

 1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój – 164 głosy

w dalszej kolejności znalazły się następujące projekty:

 1. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku – 152 głosy.
 2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach – 76 głosów.

W związku z powyższym na podstawie § 1 ust. 2 Zarządzenia Nr 167 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12.08.2020 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok, do realizacji zostały zakwalifikowane projekty:

W kategorii projektów dużych:

 1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec – 384 głosy,
 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa – 369 głosów,
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda – 278 głosów.

W kategorii projektów małych:

 1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój – 164 głosy,
 2. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku – 152 głosy,
 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach – 76 głosów.

Podpisy członków komisji:

 1. Agnieszka Dziarmaga
 2. Joanna Gołębiowska
 3. Barbara Rudzińska
 4. Anna Cieślak
 5. Katarzyna Mącznik
 6. Agnieszka Żurek
 7. Norbert Garecki
 8. Jakub Karpiński

Sekretarz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, pełniąca nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z realizacji Budżetu Obywatelskiego:

Dorota Sroka

Busko-Zdrój, dn. 15.10.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].