OA.0051.153.22.2021                                                                       

Busko-Zdrój, 29.10.2021r.

 PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

           

W dniach 08-22 października 2021 roku przeprowadzono głosowanie na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przedmiotem głosowania były projekty:

 

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI
 PROJEKTU

1.

Bo życie jest tylko jedno – zakup defibrylatorów

Teren miasta
Busko-Zdrój

2.

W trosce o bezpieczeństwo – Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

3.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Teren szkolny 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Busku-Zdroju

4.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami.

Biniątki

5.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła, ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

6.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

7.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego dr. powiatowej nr ewid. dz. 443 w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój (dawna droga wojewódzka nr 973). Zabudowa 12 szt. żerdzi wirowych typu E-10,5m wraz z oprawami typu LED.

Droga gminna
w miejscowości Radzanów

8.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa Zbludowice - Owczary

Droga powiatowa
Zbludowice - Owczary

Głosowanie miało charakter powszechny i odbyło się poprzez głosowanie osobiste w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz poprzez internetowe oddanie głosu na wybrany projekt.

Zarządzeniem Nr 159/2021 Burmistrza Miasta i gminy Busko-Zdrój z 17.08.2021r. została powołana komisja ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok, w niżej wymienionym składzie:

 1. Dariusz Grela – Inspektor w Wydziale OA
 2. Zbigniew Klepacz – podinspektor w Wydziale RSID
 3. Barbara Rudzińska – Podinspektor w Wydziale GKNR
 4. Anna Cieślak – Inspektor w Wydziale OIS
 5. Dominika Mrożek – Podinspektor w Wydziale PKSU
 6. Monika Kordel – Podinspektor w Wydziale OA
 7. Norbert Garecki – Informatyk w Wydziale OA
 8. Robert Nowak – Informatyk w Wydziale OA

Wymieniona wyżej komisja ustaliła co następuje:

Łącznie zostało oddanych 2.898 głosów, w tym: 32 drogą tradycyjną i 2.866 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych - 2.540

Głosów nieważnych - 358

 

Powody unieważnienia głosów to:

 • nieletni - 50
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz - 2
 • głosy oddane przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Busko-Zdrój lub błędnie wypełnione dane – 306

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 

Lp.

NAZWA PROJEKTU

ILOŚĆ GŁOSÓW 
WAŻNYCH

1.

Bo życie jest tylko jedno – zakup defibrylatorów

373

2.

W trosce o bezpieczeństwo – Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Mikułowicach

233

3.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3  w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

498

4.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami

146

5.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła,  ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

552

6.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

489

7.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego dr. powiatowej      nr ewid. dz. 443 w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój (dawna droga wojewódzka nr 973). Zabudowa 12 szt. żerdzi wirowych typu  E-10,5m wraz z oprawami typu LED

68

8.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa Zbludowice - Owczary

181

W związku z powyższym, na podstawie § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 152/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 13.08.2021r. w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok komisja stwierdza, że do realizacji zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

 W kategorii projektów dużych:

 

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Wartość
projektu (zł)

Ilość
głosów

1.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła, ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

79.830,69

552

2.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
w Busku-Zdroju

80.000,00

498

3.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

79.919,11

489

 

W kategorii projektów małych:

 

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Wartość projektu (zł)

Ilość
głosów

1.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami

Biniątki

29.999,70

146

Podpisy członków komisji:

 • Dariusz Grela – Inspektor w Wydziale OA
 • Zbigniew Klepacz – podinspektor w Wydziale RSID
 • Barbara Rudzińska – Podinspektor w Wydziale GKNR
 • Anna Cieślak – Inspektor w Wydziale OIS
 • Dominika Mrożek – Podinspektor w Wydziale PKSU
 • Monika Kordel – Podinspektor w Wydziale OA
 • Norbert Garecki – Informatyk w Wydziale OA
 • Robert Nowak – Informatyk w Wydziale OA

Pełniący nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z realizacji Budżetu Obywatelskiego:

- Dorota Sroka - Sekretarz Miasta i Gminy Busko-Zdrój    

- Artur Tokarz - Skarbnik Miasta i Gminy Busko-Zdrój     

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].