W związku z zawarciem Umowy na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej osoby biorące udział projekcie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, które prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą, w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana w ramach projektu będzie dostarczała energię elektryczną nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego, ale również na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej (udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis) winny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju poniższe dokumenty:

  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk w załączeniu do pisma);
  • kopię zaświadczenia o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości pozyskanej pomocy de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art.37 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  • informację w formie oświadczenia, niezbędną do określenia wysokości pomocy de minimis odnoszącą się do procentowego udziału rozliczanej energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej działalności w stosunku do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym.

Po przedłożeniu ww. dokumentów i na ich podstawie Gmina wystawi stosowne Zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w ramach przedmiotowego projektu.

Powyższa informacja zostanie również przesłana do uczestników przedmiotowego projektu w formie pisemnej (razem z fakturą VAT).

Załącznik
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.