Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) Rada Miejska w Busku-Zdroju przyjęła Uchwałę nr XXXIV/406/2021 z dnia 27 maja 2021 r. oraz Rada Miejska w Stopnicy przyjęła Uchwałę Nr XVII/25/2021 z dnia  15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy Gminy Busko-Zdrój z Gminą Stopnica / Gminy Stopnica z Gminą Busko-Zdrój celem współdziałania w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju oraz przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF Buska-Zdroju) oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Urząd Miasta i Gminy Stopnica przygotowują diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą  jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju MOF Buska-Zdroju.

 W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym MOF-u i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 06.08.2021 r.

 Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania ponadlokalnych potrzeb, barier rozwojowych i potencjałów.

 

Ogłoszenie o badaniu ankietowym (w ogłoszeniu link do ankiety on-line) [ pdf ].

Treść formularza ankiety [ pdf ].