logo fundusze europejskie program regionalny

Busko-Zdrój, 08-05-2017 r.

Gmina Busko-Zdrój w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) ogłasza otwarty nabór Partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych - z obszaru rewitalizacji do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Nabór Partnerów jest prowadzony w terminie od dnia 08-05-2017 roku do dnia 29-05-2017 roku.
Organizatorem naboru jest Gmina Busko-Zdrój.

Protokół z oceny ofert

W wyniku dokonanego przez Gminę Busko-Zdrój w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.) naboru Partnerów - podmiotów spoza sektora finansów publicznych – spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do wspólnej realizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Gmina Busko-Zdrój dokonała oceny ofert.

Protokół z oceny ofert [ pdf ].

Pliki do pobrania

Zarządzenie 88/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Oceniającej do oceny ofert i wyboru Partnerów w ramach otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitatizacyjne". 

Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnerów Gminy Busko-Zdrój dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do współrealizacji projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitałizacyjne".

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru
Regulamin naboru
Załączniki do Regulaminu naboru:
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa (267MB)
Załącznik nr 1 Granice obszaru rewitalizacji – mapa (wersja uproszczona).
Załącznik nr 2 Formularz oferty [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 3 Oświadczenia oferenta [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 Karta oceny [ pdf ].
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej