W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w miesiącu lutym 2020 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy limit 100 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2019 r do 31 stycznia 2020 r.
  • dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju al. Mickiewicza 10, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w pokoju nr 30 (II piętro). Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju: www.umig.busko.pl

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2020r.

Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.