zdjęcie przedstawia wnętrze kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w ChotelkuPodczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju podjęto uchwały o udzieleniu przez Gminę Busko-Zdrój dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach sakralnych na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków.

Wsparciem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. objęte zostały:

Wysokość finansowego wsparcia dla każdego z wymienionych obiektów wyniesie 10.000 zł, zaś szczegółowe warunki przekazania dotacji na zadania objęte dofinansowaniem zostaną określone w umowach zawartych z wnioskującymi podmiotami.