Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja 2022 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Busk-Zdroju- numer konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rata II, z zaznaczeniem jego rodzaju.

Na podstawie art. 18, ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do 31 maja 2022 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym, określonej w art. 111 ust. 2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.