Kontrola Pływalni Miejskiej wykonywana przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Wystąpienie pokontrolne [ pdf ].