Protokół z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [ pdf ].