Informacja pokontrolna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia przez Beneficjenta właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 [ pdf ].