Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w sprawie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok. [ pdf ].