Kielce, dn. 04.11.2019

KC-I.432.7.23.2019 

INFORMACJA POKONTROLNA Nr 55/N/VII/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.07.03.00-26-0003/16 pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych", realizowanego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna", 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 08.10.2019 r. [ pdf ].