Kielce, dn. 25.11.2019r.

KC-I.432.15.1.2019
Dotyczy: KC-I.432.7.126.2019

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.126.2019/HZ-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.07.02.00-26-0003/16 pn. „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych -Rodzinny Park Zdrowia w Busku - Zdroju", realizowanego w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów", VII Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 21 do 25.10.2019 roku [ pdf ].