Kielce, dn. 28.11.2019

KC-I.432.64.1.2019 
Dot: KC-I.432.3.86.2019

Informacja pokontrolna nr 48/N/III/RPO/2019

z kontroli końcowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0050/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniu 20.11.2019 r. [ pdf ].