Kielce, dn. 16.12.2019r.

KC-I.432.95.1.2019
DOTYCZY: KC-I.432.4.83.2019

GMINA BUSKO-ZDRÓJ
al. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.4.83.2019/MG-1/P

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.04.04.00-26-0004/17 pn. „Park Zdrojowy Busko-Zdrój-zachowanie, promocja i udostępnianie", realizowanego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego", 4 Osi priorytetowej „Dziedzictwo naturalne i kulturowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach od 04.11. do 08.11.2019 roku [ pdf ].

Errata do Informacji Pokontrolnej [ pdf ].