Kielce, dn. 24.06.2021 r.

KC-I.432.271.1.2021

Informacja Pokontrolna Nr 19/N/III/RPO/2021

z kontroli końcowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0030/17 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu w dniach 13-14 maj 2021 r. oraz na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 do dnia 22 czerwca 2021 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].