Stan na dzień 31.12.2019

  1. Aktywa trwałe – 0,00
  2. Aktywa obrotowe – 24592,46
  3. Wartość księgozbioru – 1079861,51