2005-05-06   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : MGOPS
 Przedmiot zamówienia
 remont podjazdów, chodników i tarasu na terenie MGOPS przy ulicy Kościuszki 2a
Numer sprawy : MGOPS
2005-05-06

Przetarg Nieograniczony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
ul. Kościuszki 2 A, tel. (0-41) 378-44-42, fax 370-13-65,

ogłasza przetarg nieograniczony na: remont podjazdów, chodników i tarasu na terenie MGOPS przy ulicy Kościuszki 2a

Termin realizacji - do 15 lipca 2005 r.

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul.Kościuszki 2A, pok.12 /sekretariat/
Termin składania ofert upływa z dniem 23.05.2005 r., godz. 1000. Otwarcie ofert nastąp 23.05.2005 r., godz.1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 12, telefonicznie pod nr (0-41) 378-44 -42.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Barbara Mrozik. Nie przewidujemy możliwości oferty wariantowej i częściowej. Kryterium oceny będzie dokonane w oparciu o przestawioną kalkulację kosztów 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.