2005-05-31   Przetarg nieograniczony - Numer sprawy : MGOPS
 Przedmiot zamówienia
 remont podjazdów i chodników na terenie MGOPS przy ulicy Kościuszki 2a
Numer sprawy : MGOPS
2005-05-31

Przetarg nieograniczony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
ul. Kościuszki 2 A, tel. (0-41) 378-44-42, fax 370-13-65,

ogłasza przetarg nieograniczony na: remont podjazdów i chodników na terenie MGOPS przy ulicy Kościuszki 2a

Termin realizacji - do 25 lipca 2005 r.

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A, pok.12 /sekretariat/
Termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2005 r., godz. 1000. Otwarcie ofert nastąp 15.06.2005 r., godz.1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 12, telefonicznie pod nr (0-41) 378-44 -42.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Danuta Błaszczyk. Nie przewidujemy możliwości oferty wariantowej i częściowej. Kryterium oceny będzie dokonane w oparciu o przestawioną kalkulację kosztów 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia